Sesja Rady Miasta Trzebini VII kadencji odbędzie się w piątek 28 lipca 2017 r. o godz. 9:00, w sali lustrzanej w Dworze Zieleniewskich w Trzebini, ul. Marszałka Piłsudskiego 47a.

 

sesja

 

Porządek obrad sesji Rady Miasta Trzebini VII kadencji
  przedstawia się następująco:

I. Otwarcie sesji.

II. Rozpatrzenie zmian porządku obrad.

III. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:

1. Udzielenia dotacji celowej na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Psarach.
2. Udzielenia dotacji celowej na zakup sprzętu przeciwpożarowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Młoszowej.

3. Zmian w uchwale budżetowej Gminy Trzebinia na rok 2017.

4. Zmian wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017 – 2025.
5. Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ulicy Grunwaldzkiej w Trzebini w obrębach ewidencyjnych: Myślachowice, Siersza i Wodna.
6. Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Krakowskiej i Skalnej w Bolęcinie.
7. Określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowych dla inwestycji służących ochronie powietrza, w ramach realizacji „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Trzebinia”.
8. Zaliczenia dróg do kategorii dróg publicznych gminnych w Gminie Trzebinia.
9. Zmiany nazwy ulicy 15 Lecia w Myślachowicach.
10.Zmiany nazwy ulicy 22 Lipca w Myślachowicach.
11.Zmiany nazwy Osiedla Generała Waltera w Trzebini.
12.Wyrażenia zgody na wykup na rzecz Gminy Trzebinia nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Wodna numerem geodezyjnym 400/197.
13.Wyrażenia zgody na wykup na rzecz Gminy Trzebinia  prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Trzebionka numerami geodezyjnymi 756/23 i 756/24.
14.Wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obręb Trzebinia miasto Trzebinia numerem geodezyjnym 626/94 o pow. 0,0401 ha, stanowiącej własność gminy Trzebinia.
15. Wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obręb Bolęcin gmina Trzebinia numerami geodezyjnymi 615/212 o pow.0,0067 ha, 615/213 o pow. 0,0031 ha, 7/7 o pow. 0,0117 ha i 7/8 o pow. 0,0096 ha, stanowiącej własność Gminy Trzebinia – na nieruchomość oznaczoną w operacie ewidencji gruntów obręb Bolęcin gmina Trzebinia, numerem geodezyjnym 615/214 o pow. 0,0392 ha, stanowiącą własność osoby fizycznej.
16. Wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji  gruntów obręb Karniowice gmina Trzebinia numerem geodezyjnym 1195/5 o pow. 0,0060 ha, stanowiącej własność Gminy Trzebinia – na nieruchomość oznaczoną w operacie ewidencji gruntów obręb Karniowice gmina Trzebinia, numerem geodezyjnym 661/10 o pow. 0,0052 ha, stanowiącą współwłasność osób fizycznych.

IV. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Burmistrza za okres między sesjami.
V.  Rozpatrzenie sprawozdań z realizacji planów pracy Komisji Rady Miasta za I półrocze 2017 r.

VI. Sprawy bieżące i wniesione.

      a) wystąpienia Przewodniczących Rad Osiedlowych i Sołtysów

VII. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

VIII.Zapytania i wolne wnioski.

IX.  Zamknięcie sesji.