Powiatowy Urząd Pracy w Chrzanowie zaprasza zainteresowanych do składania wniosków, gdyż dysponuje wolnymi środkami finansowymi na refundację kosztów poniesionych na wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenie społeczne w ramach prac interwencyjnych dla osób bezrobotnych powyżej 30 roku.

 

PUP

 

W ramach prac interwencyjnych zatrudnione mogą być jedynie osoby bezrobotne, dla których ustalono profil pomocy II.

 

Starosta zwraca pracodawcy, który zatrudnił w ramach prac interwencyjnych na okres do 6 miesięcy skierowanych  bezrobotnych, część kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych w wysokości uprzednio uzgodnionej, nieprzekraczającej jednak kwoty ustalonej jako iloczyn liczby zatrudnionych w miesiącu w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy oraz kwoty zasiłku, obowiązującej w ostatnim dniu zatrudnienia każdego rozliczanego miesiąca i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia.

 

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu (32) 753-38-35, lub osobiście – pok. 203 (II piętro).

 

Szczegóły również: 

http://pup-chrzanow.pl/wydarzenie/583/refundacja-kosztow-zatrudnienia-w-ramach-prac-interwencyjnych

http://pup-chrzanow.pl/strona/prace-interwencyjne/113

 

Informacja przesłana przez PUP w Chrzanowie