Sesja Rady Miasta Trzebini VII kadencji odbędzie się w piątek 1 grudnia 2017 r.  o godz. 9.00 w sali lustrzanej w Dworze Zieleniewskich w Trzebini, ul. Marszałka Piłsudskiego 47a.

 

sesja

 

Porządek obrad sesji Rady Miasta Trzebini przedstawia się następująco:

 

I. Otwarcie sesji.

II. Rozpatrzenie zmian porządku obrad.

III. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:

1. Udzielenia dotacji celowej na zakup lekkiego samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lgocie.
2. Udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Chrzanowskiego.
3. Zmian w uchwale budżetowej Gminy Trzebinia na rok 2017
4. Zmian wieloletniej prognozy finansowej.
5. Określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
6. Ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
7. Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Trzebinia na lata 2018-2022.
8. Zmiany uchwały Nr XXVIII/319/VI/2012 Rady Miasta Trzebini z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Trzebinia.
9. Przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 r.
10. Zmian w Uchwale Nr XXV/296/VII/2016 Rady Miasta Trzebini z dnia 30 września 2016 r.
w sprawie: zapewnienia wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych Gminy Trzebinia.
11. Wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzacych żłobki na obszarze Gminy Trzebinia w roku kalendarzowym 2018.
12. Skargi na Burmistrza Miasta Trzebini.
13. Wyrażenia zgody na wykup na rzecz Gminy Trzebinia udziału wynoszącego ½ części w prawie własności nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Siersza numerem geodezyjnym 1046 o pow. 0,0058 ha, stanowiącej współwłasność osób fizycznych.
14. Wyrażenia zgody na wykup na rzecz Gminy Trzebinia nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Myślachowice numerem geodezyjnym 338/4 o pow. 0,0040 ha, stanowiacej własność osoby fizycznej.
15. Wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obręb Piła Kościelecka numerem geodezyjnym 141/54 o pow. 0,0018 ha, stanowiącej własność Gminy Trzebinia.
16. Wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonych na terenie Gminy Trzebinia na rzecz dotychczasowych dzierżawców.

 

IV. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Burmistrza za okres między sesjami.

V. Sprawy bieżące i wniesione.

a) wystąpienia Przewodniczących Rad Osiedlowych i Sołtysów

VI. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

VII. Zapytania i wolne wnioski.

VIII. Zamknięcie sesji.