Sesja Rady Miasta Trzebini VII kadencji odbędzie się w czwartek 28 grudnia 2017 r.  o godz. 9.00 w sali lustrzanej w Dworze Zieleniewskich w Trzebini, ul. Marszałka Piłsudskiego 47 a.

 

sesja

 

Porządek obrad sesji Rady Miasta Trzebini przedstawia się następująco :

 

I. Otwarcie sesji.

II.   Rozpatrzenie zmian porządku obrad.

III.  Budżet Gminy na rok 2018
1. Odczytanie projektu uchwały budżetowej z autopoprawką.
2. Odczytanie projektu uchwały w sprawie : przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej z autopoprawką.

3. Odczytanie opinii poszczególnych komisji Rady:

4. Odczytanie opinii w sprawie projektu budżetu przedstawionej przez Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów.

5. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej oraz o prognozie długu.

6. Stanowisko Burmistrza w sprawie wniosków komisji.

7. Dyskusja nad projektem uchwały budżetowej i WPF.

8. Głosowanie nad uchwałą budżetową z autopoprawką.

9. Głosowanie nad uchwałą w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej z autopoprawką.

IV. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
1. Zmian w uchwale budżetowej Gminy Trzebinia na rok 2017.
2. Zmian wieloletniej prognozy finansowej.
3. Zmian w uchwale z dnia 1 grudnia 2017 r. nr XL/520/VII/2017 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
4. Określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowych dla inwestycji służących ochronie powietrza, w ramach realizacji „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Trzebinia”
5. Wyrażenia zgody na wynajem w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego położonego na ul.Narutowicza 10 w Trzebini z dotychczasowym najemcą.
6. Wyrażenia zgody na wynajem w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego położonego na os. Gaj 8 w Trzebini z dotychczasowym najemcą.
7. Określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na zadanie z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej „Profilaktyka zdrowotna uczniów klas III szkół podstawowych z terenu Miasta i Gminy Trzebinia w 2018 roku”.
8. Ustalenia szczegółowych zasad odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych.
9. Wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 723/20 o pow. 0,0490 ha,obręb Lgota, gmina Trzebinia stanowiącej własność Gminy Trzebinia  - na nieruchomość oznaczoną numerem geodezyjnym 723/22 o pow. 0,0353 ha, obręb Lgota, gmina Trzebinia stanowiącą własność Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Chrystusa Kóla w Lgocie.
10.Wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonych na terenie Gminy Trzebinia na rzecz dotychczasowych dzierżawców.

V. Rozpatrzenie sprawozdania z realizacji uchwał Rady Miasta Trzebini za okres od 1 stycznia 2017 roku do 30 września 2017 roku.

VI. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Burmistrza za okres między sesjami.

VII. Sprawy bieżące i wniesione.

a) wystąpienia Przewodniczących Rad Osiedlowych i Sołtysów

VIII. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.

IX. Zapytania i wolne wnioski.

X. Zamknięcie sesji.

 

Zapraszam mieszkańców na obrady.

Przewodnicząca Rady Miasta Trzebini VII kadencji

Grażyna Hrabia