Od 31 marca 2008 obowiązuje nowy regulamin przyznawania stypendiów gminy Trzebinia dla najbardziej uzdolnionych uczniów będących mieszkańcami gminy Trzebinia. Zgodnie z zawartym w regulaminie zapisem przyśpieszeniu uległ termin składnia wniosków o świadczenie. Aktualnie należy to uczynić do 30 czerwca roku, w którym stypendium ma zostać wypłacone.

O stypendium gminy Trzebinia mogą się ubiegać uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, którzy w ostatnim roku szkolnym osiągnęli sukcesy w nauce, sporcie lub działalności artystycznej. Przy czym kandydat do otrzymania stypendium winien uzyskać średnią ocen na świadectwie co najmniej 5,5 lub (być laureatem co najmniej na szczeblu wojewódzkim) konkursów i olimpiad przedmiotowych bądź konkursów artystycznych lub zawodów sportowych.


Wnioski o stypendium należy składać w terminie do 30 czerwca każdego roku, w którym świadczenie ma zostać wypłacone w Trzebińskim Centrum Administracyjnym (ul. Św. Stanisława 1, tel. 0-32 61-22-511, 61-22-735). Wnioski wraz z uwierzytelnionymi kopiami dokumentów potwierdzającymi osiągnięcia kandydata do stypendium mogą składać dyrektorzy szkół, rady pedagogiczne, rady rodziców, kluby i organizacje sportowe, organizacje społeczne, rodzice, opiekunowie prawni bądź też sami uczniowie o ile osiągnęli pełnoletniość.


W skład komisji oceniającej i decydującej o przyznaniu stypendium każdorazowo wchodzi Przewodniczący Rady Miasta Trzebini, Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miasta Trzebini oraz trzech radnych wyznaczonych przez Radę Miasta Trzebini. Wnioski będą rozpatrywane w terminie do 31 lipca każdego roku. Stypendia będą wypłacane w ratach najpóźniej do końca roku kalendarzowego, a ich wysokość będzie uzależniona od środków finansowych zarezerwowanych na ten cel w budżecie gminy. Zgodnie z regulaminem uzyskane stypendium należy przeznaczyć na cele zwiane z edukacją ucznia lub rozwojem jego zainteresowań.


Celem oferowanych przez gminę stypendiów jest nie tylko wyróżnienie i nagrodzenie najlepszych uczniów w dziedzinie nauki, kultury czy sportu, ale także zachęcenie ich do dalszego rozwijania swoich zainteresowań i pasji. Z kolei stypendyści stanowią dla gminy wspaniałą promocyjną wizytówkę, gdyż w większości są oni laureatami różnorodnych konkursów, olimpiad czy zawodów o skali co najmniej wojewódzkiej. (RS)

 

 

Zobacz treść uchwały w sprawie stypendiów [PDF]

Pobierz wzór wniosku [PDF]

 

Fot.: Laureaci stypendiów gminy Trzebinia za rok 2007.