Od 23.01.2017 r. rusza rekrutacja- Grup inicjatywnych złożonych z osób fizycznych lub prawnych (w tym JST) zainteresowanych wsparciem szkoleniowo doradczym i pozyskaniem dotacji na utworzenie/przystąpienie do przedsiębiorstwa społecznego (spółdzielni socjalnej).

 

 

Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (MOWES), którego liderem jest Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, a partnerami: Agencja Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A., Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych, FRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji, Spółdzielnia Socjalna OPOKA oraz Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy otrzymał dofinansowanie na realizację projektu: "MOWES – Małopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej – Małopolska Zachodnia”. 

Głównym celem jest wsparcie inicjatyw społeczności lokalnych, utworzenie nowych oraz wsparcie istniejących podmiotów ekonomii społecznej. Projekt swoim zasięgiem obejmuje powiaty: chrzanowski, olkuski, oświęcimski oraz wadowicki.

 

W ramach realizowanego projektu oferowane są:

  • kompleksowe szkolenia oraz indywidualne doradztwo przygotowujące do stworzenia biznesplanu oraz założenia i prowadzenia przedsiębiorstwa społecznego;
  • wsparcie finansowe na założenie/przystąpienie/zatrudnienie w przedsiębiorstwie społecznym dla uczestników projektu w kwocie 23.000 zł na każde utworzone miejsce pracy, maksymalnie 115 000,00 zł na jeden podmiot;
  • wsparcie pomostowe finansowe w maksymalnej kwocie 1.850 zł miesięcznie na każde utworzone miejsce pracy w nowopowstałym przedsiębiorstwie;
  • wsparcie pomostowe merytoryczne udzielane zgodnie z indywidualnymi potrzebami po utworzeniu przedsiębiorstwa społecznego m.in. doradztwo biznesowe, prawne i księgowe.

 

Wymóg konieczny dla wszystkich kandydatów:

  • w przypadku osób fizycznych – miejsce zamieszkania, nauki lub pracy na terenie Subregionu Małopolska Zachodnia (powiaty: olkuski, chrzanowski, oświęcimski, wadowicki)
  • w przypadku osób prawnych – posiadanie siedziby lub oddziału na terenie Subregionu Małopolska Zachodnia

 

Termin zakończenia pierwszego naboru - 6 lutego 2017 roku (decyduje data wpływu).

 

plakat MOWES

 

W celu zgłoszenia kandydatury Grupy inicjatywnej należy dostarczyć (osobiście lub pocztą tradycyjną) Formularz rekrutacyjny stanowiący załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji do jednego z poniższych Punktów Coworkingu Społecznego:

- Spółdzielnia Socjalna OPOKA  32-310 Olkusz  ul. Floriańska 2 pok.21

- Agencja Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A.  32-500 Chrzanów ul. Grunwaldzka 5

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w powyższych Punktach Coworkingu Społecznego oraz pod numerami telefonów:

- Spółdzielnia Socjalna OPOKA – 32 307 02 67

- Agencja Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A. –  32 643 06 35

- FRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji – 12 633 51 54

 

Strona internetowa, na której znajdą Państwo dodatkowe informacje dotyczące Regulamin rekrutacji i uczestnictwa wraz z załącznikami. es.malopolska.pl/owesy/subregion-zachodni/wsparcie-finansowe/

 

Projekt  „MOWES – Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Małopolska Zachodnia” współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach 9 Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działanie 9.3 Wsparcie ekonomii społecznej, Typ projektu: A. działania wspierające rozwój ekonomii społecznej, obejmujące usługi: animacji lokalnej, rozwoju ekonomii społecznej oraz wsparcia istniejących podmiotów ekonomii społecznej.