Uruchomiona została druga eycja konkursu dedykowanego w ramach Pakietu dla średnich miast, nabór wniosków tra do 31 lipca 2018 r.

ministerstwo rozwoju logo

 

Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR) wśród celów na najbliższe lata wskazuje zrównoważony rozwój całego kraju w wymiarze gospodarczym, społecznym, środowiskowym i terytorialnym.

Jednym z projektów strategicznych realizujących SOR jest Pakiet dla średnich miast – ukierunkowany na wyrównanie szans rozwojowych wszystkich obszarów, w szczególności tych z największymi problemami społeczno-gospodarczymi.

Pakiet dla średnich miast dotyczy miast powyżej 20 tys. mieszkańców oraz miast powyżej 15 tys. mieszkańców będących stolicami powiatów z wyłączeniem miast wojewódzkich – w tej chwili jest to 255 miejscowości (PDF 105 KB) w całej Polsce. Na szczególne wsparcie mogą liczyć 122 ośrodki miejskie (PDF 69 KB), które zgodnie z analizą przeprowadzoną przez Polską Akademię Nauk (PDF 13 MB) wnajwiększym stopniu zagrożone są utratą funkcji społeczno-gospodarczych.

Pakiet dla średnich miast opiera się na dwóch filarach: z jednej strony jest to wsparcie w podejmowaniu inwestycji publicznych, z drugiej zaś tworzenie warunków dla inwestycji prywatnych.

więcej informacji

https://www.miir.gov.p