30 czerwca 2020r. mija termin składania wniosków o przyznanie stypendiów dla uczniów za wybitne osiągnięcia w nauce, sporcie czy działalności artystycznej.

 

kasa copy

W związku z epidemią choroby COVID-19 i wprowadzoną zmianą w organizacji pracy Trzebińskiego Centrum Administracyjnego, tzn. ograniczeniem bezpośredniej obsługi interesantów, wnioski należy składać na dzienniku podawczym Urzędu Miasta w Trzebini (ul. Marszałka Piłsudskiego 14) lub za pośrednictwem ePUAP.

Stypendium może zostać przyznane uczniom, którzy w ostatnim roku szkolnym mieszkali na terenie Gminy Trzebinia i spełniali jeden z poniższych warunków:

- osiągają wysokie wyniki w nauce, przy średniej ocen na świadectwie co najmniej 5,5;

- są laureatami konkursów przedmiotowych i olimpiad co najmniej szczebla wojewódzkiego;

- są laureatami konkursów artystycznych lub zawodów sportowych co najmniej szczebla wojewódzkiego.

Kandydatów do stypendium mogą zgłaszać:

- dyrektorzy szkół,

- rady pedagogiczne lub rady rodziców szkół,

- kluby i organizacje sportowe,

- organizacje społeczne,

- rodzice lub prawni opiekunowie,

- pełnoletni uczniowie.

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej gminy trzebinia.pl/edukacja/stypendia-i-pomoc-materialna

W przypadku pytań, prosimy o kontakt telefoniczny: 32 6 122 511 lub 32 6 122 735 wew. 321 (Marzena Kuras)