Od września nauka w szkołach, dla których organem prowadzącym jest gmina Trzebinia, odbywać się będzie w systemie tradycyjnym, zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej, Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia oraz wewnętrznymi procedurami poszczególnych jednostek oświatowych.

szkoła

Wytyczne MEN, GIS i MZ, związane m.in. z organizacją zająć, wydawaniem posiłków, higieną czy dezynfekcją pomieszczeń, dostosowano do możliwości każdej placówki. Sprawdź, jak mają wyglądać środki bezpieczeństwa w czasie pandemii koronawirusa:

 • Rozpoczęcie nowego roku szkolnego odbędzie się w 1 września na terenie szkoły według ustalonych przez poszczególne placówki harmonogramu. Uczniowie udają się na spotkanie z wychowawcą do sali;
 • Uczniowie będą się uczyć w miarę możliwości w tych samych salach, bez konieczności przemieszczania się między pracowniami (za wyjątkiem wychowania fizycznego i lekcji informatyki);
 • Rozpoczęcie zajęć lekcyjnych nie będzie powodowało zmianowości. Szkoły indywidualnie ustalają harmonogram zajęć;
 • Każdy uczeń powinien posiadać własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym albo w tornistrze. Uczniowie nie mogą wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą oraz nie powinni zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów (na przykład zabawek);
 • Podczas zajęć, w tym wychowania fizycznego, ograniczone są gry kontaktowe. W ramach możliwości zajęcia będą się odbywać na świeżym powietrzu;
 • Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować, zostaną usunięte, a pozostałe dezynfekowane na bieżąco;
 • Zajęcia na basenie zostają zawieszone do końca 2020 roku;
 • Przerwy śródlekcyjne organizowane będą w miarę możliwości na świeżym powietrzu oraz rotacyjnie w salach lekcyjnych i na korytarzu szkolnym według ustalonego harmonogramu;
 • Pomieszczenia, w których przebywają uczniowie, będą wietrzone przynajmniej raz na godzinę;
 • Uczniowie mogą korzystać ze świetlicy w wyznaczonych pomieszczeniach z zachowaniem obowiązującego dystansu;
 • Książki będzie można wypożyczać za pośrednictwem nauczyciela lub osobiście z zachowaniem zasady, że przy jednym stanowisku wypożyczania/zwrotów może przebywać jeden uczeń;
 • W szkołach, w których organizowany jest catering, posiłki będą serwowane w jednorazowych naczyniach. W placówkach, gdzie funkcjonują kuchnie, posiłki będzie podawał nauczyciel. Nie ma możliwości samoobsługi. W niektórych placówkach zastosowano różne pory wydawania posiłków, by nie dochodziło do kumulacji uczniów w sali;
 • Uczniowie nie mają obowiązku zakrywania w szkołach ust i nosa podczas zajęć. W szczególnych sytuacjach dyrektor danej placówki może wprowadzić taki obowiązek;
 • Budynek szkoły będzie zamknięty dla osób z zewnątrz. Część szkół wydzieliła odrębne wejścia dla poszczególnych klas;
 • Zaleca się, by uczniowie przychodzili na teren szkoły nie wcześniej niż 10-15 minut przed rozpoczęciem lekcji;
 • Każda szkoła ma prowadzić ewidencję osób z zewnątrz odwiedzających placówkę po uprzednim umówieniu spotkania;
 • Uczniowie będą mieli mierzoną temperaturę ciała w przypadku zaobserwowania objawów chorobowych (za przekroczoną uważa się temperaturę 37,5 stopni Celsjusza). W pozostałych przypadkach decyzję o pomiarze temperatury podejmuje dyrektor;
 • W przypadku zaobserwowania u ucznia objawów mogących wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, uczeń będzie izolowany w wyznaczonym miejscu. W większości szkół są to gabinety higienistki. Dyrekcja placówki ma obowiązek niezwłocznego powiadomienia rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia. Dlatego ogromną rolę stanowi uzgodnienie z rodzicami/opiekunami formy szybkiego kontaktu i reakcji;
 • Najpóźniej do 1 września dyrektorzy poszczególnych placówek przekażą rodzicom/opiekunom uczniów nowe zasady nauki w każdej placówce;
 • Bieżąca komunikacja z rodzicami/opiekunami ucznia będzie się odbywała z wykorzystaniem technik komunikacji na odległość (e-dziennik, telefon, e-mail, aplikacja Zoom);
 • Zgodnie z wytycznymi ograniczone zostają wyjścia grupowe i wycieczki szkolne, a także udział w akademiach, konkursach, imprezach.

Priorytetem jest zachowanie dystansu i respektowanie opracowanych procedur. Apelujemy również do rodziców, by nie bagatelizowali i nie zatajali objawów chorobowych u dziecka ze względu na dobro własne i innych.