Aż 21 laptopów trafi wkrótce do trzebińskich szkół podstawowych. Komputery ułatwią prowadzenie zdalnych lekcji.

Laptopy dla szkół
Sprzęt komputerowy zostanie zakupiony w ramach realizacji projektu, pn. „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych” w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i Kompetencje; Działanie 10.1 Rozwój Kształcenia Ogólnego; Poddziałanie 10.1.6 Cyfryzacja szkół prowadzących kształcenie ogólne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Projekt stanowi bezpośrednią odpowiedź na wyzwania dla oświaty w Małopolsce, a co za tym idzie konieczność podjęcia działań w zakresie pomocy uczniom w przejściu z tradycyjnego stacjonarnego modelu kształcenia na model zdalnego nauczania w oparciu o narzędzia cyfrowe. Ma na celu wsparcie realizacji zajęć dydaktycznych w szkołach podstawowych poprzez zakup sprzętu komputerowego umożliwiającego zdalne nauczanie, w związku z zagrożeniem i skutkami COVID-19.

Wartość projektu wynosi 74 997,41 zł w tym:

  • wkład Funduszy Europejskich: 63 747,79 zł (85%)
  • Budżet Państwa: 11 249,62 zł (15%)

Obraz2 copy