Sesja Rady Miasta Trzebini VII kadencji odbędzie się w piątek 30 marca 2018 r. o godz. 9.00 w sali lustrzanej w Dworze Zieleniewskich w Trzebini, ul. Marszałka Piłsudskiego 47 a.

 

Porządek obrad sesji przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Sprawozdanie z działalności Policji za 2017 r.

III. Rozpatrzenie zmian porządku obrad.

 1. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
 1. Zmian w uchwale budżetowej Gminy Trzebinia na rok 2018
 2. Zmian wieloletniej prognozy finansowej
 3. Pomocy finansowej dla Powiatu Chrzanowskiego.
 4. Finansowania z budżetu gminy Trzebinia kosztów godzin nadliczbowych policjantów z Komendy Powiatowej Policji w Chrzanowie.
 5. Udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Chrzanowskiemu na realizację zadania z zakresu postępowania ze zwierzętami wolno żyjącymi i ochrony zwierząt.
 6. Udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Chrzanowskiemu na realizację zadania: funkcjonowanie Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego dla Powiatu Chrzanowskiego.
 7. Podziału Gminy Trzebinia na okręgi wyborcze dla wyborów Rady Miasta Trzebinia, określenia ich granic, numerów i liczby radnych w każdym okręgu wyborczym.
 8. Podziału Gminy Trzebinia na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych w tym przystosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych.
 9. Przyjęcia programu zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Trzebinia.
 10. Przyjęcia Regulaminu korzystania z cmentarzy komunalnych położonych na terenie Gminy Trzebinia.
 11. Wyrażenia zgody na wykup na rzecz Gminy Trzebinia nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Myślachowice numerami geodezyjnymi 357/3 o pow. 0,0108 ha i 357/5 o pow. 0,0003 ha, stanowiącej własność osoby fizycznej.
 12. Wyrażenia zgody na wykup na rzecz Gminy Trzebinia nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Czyżówka numerem geodezyjnym 146/8 o pow. 0,0039 ha, stanowiącej własność osoby fizycznej.
 13. Wyrażenia zgody na wykup na rzecz Gminy Trzebinia nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Psary numerem geodezyjnym 626/2, 628/4 i 628/6, stanowiącej własność osoby fizycznej.
 14. Wyrażenia zgody na wykup na rzecz Gminy Trzebinia działki oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Psary numerem geodezyjnym 641/1 o pow. 0,0002 ha, stanowiącej własność osoby fizycznej.
 15. Wyrażenia zgody na wykup na rzecz Gminy Trzebinia działki oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Psary numerem geodezyjnym 649/1 o pow. 0,0137 ha, stanowiącej własność osoby fizycznej.
 16. Wyrażenia zgody na wykup na rzecz Gminy Trzebinia działki oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Psary numerem geodezyjnym 634/1 o pow. 0,0005 ha, stanowiącej własność osoby fizycznej.
 17. Wyrażenia zgody na wykup na rzecz Gminy Trzebinia działki oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Psary numerem geodezyjnym 648/2 o pow. 0,0029 ha, stanowiącej własność osoby fizycznej.
 18. Wyrażenia zgody na wykup na rzecz Gminy Trzebinia działek oznaczonych w operacie ewidencji gruntów obr. Psary numerami geodezyjnymi 639/6 i 639/8 stanowiących własność osoby fizycznej.
 19. Wyrażenia zgody na wykup na rzecz Gminy Trzebinia działki oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Młoszowa numerem geodezyjnym 1043/5 o pow. 0,0017 ha, stanowiącej współwłasność osób fizycznych.
 20. Wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym działki oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obręb Trzebinia miasto Trzebinia, numerem geodezyjnym 1421/5 o pow. 0,0116 ha, stanowiącej własność Gminy Trzebinia.
 21. Wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym działek oznaczonych w operacie ewidencji gruntów obręb Karniowice gmina Trzebinia, numerami geodezyjnymi 1179/4 o pow. 0,0066 ha i nr 1180/1 o pow. 0,0012 ha, stanowiących własność Gminy Trzebinia.
 22. Wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym działek oznaczonych w operacie ewidencji gruntów obręb Karniowice gmina Trzebinia, numerami geodezyjnymi 1179/5 o pow. 0,0056 ha i 1180/2 o pow. 0,0057 ha, stanowiących własność Gminy Trzebinia.
 23. Wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym działki oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obręb Myślachowice gmina Trzebinia, numerem geodezyjnym 348/3 o pow. 0,0206 ha, stanowiącej własność Gminy Trzebinia.
 24. Wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym nieruchomości położonej w obrębie Lgota gmina Trzebinia, składającej się z działek 506/23 o pow. 0,0682 ha, 506/27 o pow. 0,0538 ha, oraz nieruchomości położonej w obrębie Lgota gmina Trzebinia, składającej się z działek 506/24 o pow. 0,0597 ha, 506/28 o pow. 0,0496 ha, wraz z ustanowieniem odpłatnej służebności przejazdu i przechodu przez działki nr 506/25, 506/29, 506/22, 506/19 stanowiące własność Gminy Trzebinia.
 25. Wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym działek oznaczonych w operacie ewidencji gruntów obręb Trzebinia numerami geodezyjnymi 465/4 o pow. 0,0747 ha, 465/5 o pow. 0,0868 ha, 465/6 o pow. 0,0911 ha, 465/7 o pow. 0,0890 ha, łącznie z udziałami wynoszącymi po ¼ w prawie własności działki nr 465/3 o pow. 0,0185 ha, oraz działek 465/8 o pow. 0,1055 ha, 465/9 o pow. 0,0978 ha, łącznie z udziałami wynoszącymi po ¼ w prawie własności działki nr 465/2 o pow. 0,0378 ha, wraz z ustanowieniem służebności przejazdu i przechodu przez działkę numer 465/1, stanowiących własność Gminy Trzebinia.
 26. Wyrażenia zgody na przyjęcie na rzecz Gminy Trzebinia darowizny nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obrębu Lgota numerem geodezyjnym 333 o pow. 0,1306 ha, stanowiącej własność Skarbu Państwa.
 27. Wyrażenia zgody na dokonanie zamiany działki oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obręb Myślachowice gmina Trzebinia numerem geodezyjnym 1574/20 o pow. 0, 0058 ha, stanowiącej własność Gminy Trzebinia – na działkę oznaczoną w operacie ewidencji gruntów obręb Myślachowice gmina Trzebinia numerem geodezyjnym 336/16 o pow. 0,0028 ha, stanowiącą własność osoby fizycznej.
 28. Wyrażenia zgody na dokonanie zamiany działki oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obręb Myślachowice gmina Trzebinia numerem geodezyjnym 1574/11 o pow. 0,0234 ha, stanowiącej własność Gminy Trzebinia – na działkę oznaczoną w operacie ewidencji gruntów obręb Myślachowice gmina Trzebinia numerem geodezyjnym 406/3 o pow. 0,0286 ha, stanowiącą własność osoby fizycznej.
 29. Wyrażenia zgody na dokonanie zamiany działki oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obręb Myślachowice gmina Trzebinia numerem geodezyjnym 348/2 o pow. 0,0033 ha, stanowiącej własność Gminy Trzebinia – na działkę oznaczoną w operacie ewidencji gruntów obręb Myślachowice gmina Trzebinia numerem geodezyjnym 347/3 o pow. 0,0020 ha, stanowiącą własność osoby fizycznej.
 30. Wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonych na terenie Gminy Trzebinia na rzecz dotychczasowych dzierżawców.
 1. Rozpatrzenie sprawozdania z realizacji uchwał Rady Miasta Trzebini za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.
  VI. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Burmistrza za okres między sesjami.

VII. Sprawy bieżące i wniesione.

 1. a) wystąpienia Przewodniczących Rad Osiedlowych i Sołtysów

VIII. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
IX.
Zapytania i wolne wnioski.

 1. Zamknięcie sesji.