Przy okazji wyliczania i płatności podatku za posiadany grunt, wielu mieszkańców odkrywa, że ich własność została zakwalifikowana do innej niż dotychczas kategorii, co może skutkować nałożeniem większego podatku. Taka sytuacja to wynik modernizacji ewidencji gruntów i budynków przeprowadzanej przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Chrzanowie. Wyjaśniamy jak wygląda ta procedura i jaka jest w niej rola gminy.

podatek od gruntu

W 2015 roku modernizacja ewidencji gruntów objęła Trzebinię, Bolęcin, Czyżówkę i Piłę Kościelecką, z kolei w ubiegłym roku działania aktualizacyjne dotyczyły Dulowej i Młoszowej. W najbliższym czasie porządkowania ewidencji gruntów przez służby starosty spodziewać można się na kolejnych obszarach naszej gminy.

Zgodnie z przepisami modernizację ewidencji przeprowadzają instytucje podległe Staroście Chrzanowskiemu, a władze gminy są o jej wynikach powiadamiane. Informacje przekazane przez powiatowe służby geodezyjne są podstawą do naliczania podatków, za których pobór, zgodnie z ustawą, odpowiada gmina.

Warto pamiętać, że Urząd Miasta w Trzebini nie jest instytucją, która ma wpływ na decyzje o kwalifikacji danego gruntu, a zmian w podatkach dokonuje wyłącznie na podstawie informacji uzyskanych od Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Chrzanowie.

 

Jak przebiega proces modernizacji ewidencji gruntów?

Starosta może zarządzić i poinformować o planowanym przeprowadzeniu modernizacji ewidencji gruntów na danym obszarze – informację tę podaje do publicznej wiadomości (warto szukać jej m.in. na stronach internetowych powiatu oraz tablicy ogłoszeń starostwa) wraz z opisem trybu i całej procedury.

Opracowany projekt nowego operatu – zawierającego ewentualne zmiany kwalifikacji gruntów i innych elementów, zostaje wyłożony w starostwie na okres co najmniej 14 dni. Wówczas zgłaszać można uwagi do dokumentu, o których wprowadzeniu lub odrzuceniu decydują urzędnicy opracowujący dokument. Po zakończeniu tej części procedury dane z projektu zostają wpisane do bazy ewidencji gruntów.

Po publikacji informacji o wpisie m.in. w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Chrzanowie, każdy kogo własności lub interesu prawnego dotyczą zmiany w zaktualizowanej bazie, może w przeciągu 30 dni przedstawić swoje zarzuty w formie pisemnej i przesłać je do starosty. Ten ostatecznie – w drodze decyzji administracyjnej – rozstrzyga o ich uwzględnieniu lub odrzuceniu.

Dopiero po zakończeniu całej procedury przeprowadzanej przez służby starosty zaktualizowane dane o klasyfikacji gruntów stają się obowiązujące. To na podstawie tych danych Urząd Miasta w Trzebini ma ustawowy obowiązek naliczyć podatek zgodnie z przyjętymi w przepisach stawkami.

 

Więcej informacji o modernizacji ewidencji gruntów i budynków oraz całej procedurze może udzielić Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Chrzanowie przy ul. Zielonej 20, tel/fax: 32 712 10 53, 32 712 10 64.