Sesja Rady Miasta Trzebini VII kadencji odbędzie się w piątek 27 kwietnia 2018 r. o godz. 9.00 w sali lustrzanej w Dworze Zieleniewskich w Trzebini, ul. Marszałka Piłsudskiego 47 a. sesja rady miasta

Porządek obrad sesji przedstawia się następująco:

I. Otwarcie sesji.

II. Sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chrzanowie za 2017 r.

III. Rozpatrzenie zmian porządku obrad.

IV. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:

  1. Zmian w uchwale budżetowej Gminy Trzebinia na rok 2018

  2. Zmian wieloletniej prognozy finansowej

  3. Wykazu kąpielisk na terenie Gminy Trzebinia w roku 2018

  4. Wyrażenia zgody na wynajem w trybie bezprzetargowym lokali użytkowych nr 5 i 6 położonych przy ul. Kościuszki 50 w Trzebini z dotychczasowym najemcą

  5. Wyrażenia zgody na przyjęcie na rzecz Gminy Trzebinia darowizny nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obrębu Bolęcin numerem geodezyjnym 615/222 o pow. 0,0460 ha, stanowiącej współwłasność osób fizycznych

  6. Wyrażenia zgody na odpłatne obciążenie służebnością przejazdu i przechodu działek gminnych oznaczonych w operacie ewidencji gruntów obrębu Trzebinia numerami geodezyjnymi: 1371/1 i 1284/31

  7. Wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonych na terenie Gminy Trzebinia na rzecz dotychczasowych dzierżawców

V. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Burmistrza za okres między sesjami.
VI. Informacja przedstawicieli Gminy z pracy w Związkach i Stowarzyszeniach.
VII. Sprawy bieżące i wniesione.

  1. a) wystąpienia Przewodniczących Rad Osiedlowych i Sołtysów

VIII. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

IX. Zapytania i wolne wnioski.

X. Zamknięcie sesji.