Sesja Rady Miasta Trzebini VII kadencji odbędzie się w piątek 25 maja 2018 r. o godz. 9.00 w sali lustrzanej w Dworze Zieleniewskich w Trzebini, ul. Marszałka Piłsudskiego 47 a.

 

Porządek obrad:

I. Otwarcie sesji.

II. Rozpatrzenie zmian porządku obrad.

III. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:

 1. Pomocy finansowej dla Powiatu Chrzanowskiego.
 2. Udzielenia dotacji celowej na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Myślachowicach.
 3. Zmian w uchwale budżetowej Gminy Trzebinia na rok 2018.
 4. Zmian wieloletniej prognozy finansowej.
 5. Przejęcia zarządzania drogą wojewódzką nr 791 w zakresie zagospodarowania i utrzymania wysepki zlokalizowanej na terenie Miasta Trzebinia.
 6. Uchwalenia Regulaminu korzystania z fontann miejskich w gminie Trzebinia.
 7. Statutów sołectw w gminie Trzebinia.
 8. Skargi na Dyrektora Trzebińskiego Centrum Administracyjnego.
 9. Skargi na Burmistrza Miasta Trzebini.
 10. Wyrażenia zgody na odpłatne obciążenie służebnością przejazdu i przechodu całej działki gminnej  oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obrębu Góry Luszowskie  numerem geodezyjnym 1368/4.
 11. Wyrażenia zgody na odpłatne obciążenie służebnością przejazdu i przechodu działki gminnej  oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obrębu Trzebionka  numerem geodezyjnym 692/5.
 12. Wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonych na terenie Gminy Trzebinia na rzecz dotychczasowych dzierżawców.

 

Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Burmistrza za okres między sesjami.

V. Sprawy bieżące i wniesione.

a) wystąpienia Przewodniczących Rad Osiedlowych i Sołtysów

VI. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Zapytania
i wolne wnioski.

VIII. Zamknięcie sesji.