Sesja Rady Miasta Trzebini VII kadencji odbędzie się w piątek 27 lipca 2018 r. o godz. 9.00 w sali lustrzanej w Dworze Zieleniewskich w Trzebini, ul. Marszałka Piłsudskiego 47 a.

Porządek obrad:

I. Otwarcie sesji.

II. Rozpatrzenie zmian porządku obrad.

III. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:

 1. Zmian w uchwale budżetowej Gminy Trzebinia na rok 2018.
 2. Zmian wieloletniej prognozy finansowej.
 3. Zmian w uchwale z dnia 1 grudnia 2017 nr XL/520/VII/2017 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
 4. Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Trzebinia, dla obszaru położonego na obrzeżu osiedla ZWM (obecnie Widokowego) w Trzebini i Młoszowej.
 5. Wyrażenia zgody na wynajem w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego położonego przy Rynek 23 B w Trzebini dotychczasowemu najemcy.
 6. Ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
 7. Ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych na terenie Gminy Trzebinia.
 8. Zmiany „Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014-2020”.
 9. Przystąpienia Gminy Trzebinia do realizacji projektu pod nazwą „Aktywni na start II” w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego.
 10. Wyrażenia zgody na odpłatne obciążenie służebnością przejazdu i przechodu działki gminnej oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obrębu Myślachowice numerem geodezyjnym 458/2 (dot. każdoczesnych właścicieli działki o nr 450).
 11. Wyrażenia zgody na odpłatne obciążenie służebnością przejazdu i przechodu działki gminnej oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obrębu Myślachowice numerem geodezyjnym 458/2 (dot. każdoczesnych właścicieli działek o nr 446/5, 446/4, 446/3, 446/2).
 12. Wyrażenia zgody na przyjęcie na rzecz Gminy Trzebinia darowizny nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obrębu Wodna numerami geodezyjnymi 678 o pow.0,0333 ha i 679 o pow. 0,0875 ha, stanowiącej własność osób fizycznych.
 13. Wyrażenie zgody na przyjęcie na rzecz Gminy Trzebinia darowizny nieruchomości oznaczonych w operacie ewidencji gruntów obrębu Myślachowice, stanowiących własność osób fizycznych.
 14. Wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargu ustnego nieograniczonego działek oznaczonych w operacie ewidencji gruntów obręb Trzebionka numerami geodezyjnymi 1704/239 o pow. 1,3250 ha, 1704/241 o pow.0,6749 ha,1704/242 o pow. 0,7733 ha,1704/243 o pow.0,8753 ha, 1704/244 o pow.0,9775 ha,1704/245 o pow. 1,3885 ha,oraz wyrażenia zgody na odpłatne obciążenie służebnością przejazdu i przechodu działek stanowiących własność Gminy Trzebinia.
 15. Wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonych na terenie Gminy Trzebinia na rzecz dotychczasowych dzierżawców.

VI. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Burmistrza za okres między sesjami.

V. Sprawozdanie finansowe spółki Usługi Komunalne Trzebinia Sp. z o.o. w likwidacji za 2017 rok.

VI. Informacja przedstawicieli Gminy z pracy w Związkach i Stowarzyszeniach.
VII. Rozpatrzenie sprawozdań z realizacji planów pracy Komisji Rady Miasta za I półrocze 2018r.
VIII. Sprawy bieżące i wniesione.

a) wystąpienia Przewodniczących Rad Osiedlowych i Sołtysów

IX. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

X. Zapytania i wolne wnioski.

XI. Zamknięcie sesj