Przypominamy, że Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebini świadczy pomoc dla mieszkańców znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Jedną z form pomocy jest zasiłek celowy przeznaczony na zaspokojenie niezbędnej potrzeby bytowej.

leki Trzebinia

 

Taką potrzebę może stanowić np. zakup leków. Pomoc finansowa na ten cel może zostać przekazana na wniosek świadczeniobiorcy bezpośrednio na konto apteki.

 

OPS w Trzebini zawarł porozumienia o współpracy z 14 aptekami na terenie Gminy w zakresie wydawania i zapłaty za leki świadczeniobiorcom Ośrodka. Na mocy tych porozumień pracownik socjalny w oparciu o zdiagnozowaną trudną sytuację osoby może wydać jej pismo do apteki z prośbą o wydanie leków w oparciu o przedłożone aktualne recepty. Na podstawie pisma z OPS osoba odbiera z apteki leki wraz z fakturą, którą przekazuje do Ośrodka celem dokonania zapłaty. Pokrycie kosztów odbywa się w ciągu 14 dni w formie przyznanego na ten cel zasiłku.

Na wniosek osoby zapłata za leki może odbywać się z innych wcześniej przyznanych świadczeń finansowych - stałych lub okresowych.

 

Realizowana w tej formie pomoc spełnia dwa główne cele:

- umożliwia szybką możliwość otrzymania leków (nawet w dniu zwrócenia się o pomoc),

- zapobiega ewentualnemu marnotrawieniu świadczeń.

 

W 2018 roku z pomocy na zakup leków realizowanej w formie przelewu na konto apteki skorzystało 81 osób (123 świadczenia). Łączna kwota dokonanych przelewów to 15 950,75 zł.

 

Więcej informacji można uzyskać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Trzebini.