VI Sesja Rady Miasta Trzebini odbędzie się w dniu 1 marca 2019 r. o godz. 09:00 w siedzibie Business Campus Trzebinia, ul. Kościuszki 134 A sala konferencyjna na parterze

sesja rady miasta

Porządek obrad przedstawia się następujaco:

I Otwarcie sesji.

II Rozpatrzenie zmian porządku obrad.

III Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:

1) Zmian w uchwale budżetowej Gminy Trzebinia na rok 2019.

2) Zmian wieloletniej prognozy finansowej.

3) Udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Chrzanowskiemu na realizację zadania: funkcjonowanie Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego dla Powiatu Chrzanowskiego.

4) Udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Chrzanowskiemu na realizację zadania z zakresu postępowania ze zwierzętami wolno żyjącymi i ochrony zwierząt.

5) Nadania imienia Szkole Podstawowej nr 4 w Trzebini.

6) Odwołania reprezentanta Gminy Trzebinia w Zgromadzeniu Związku Międzygminnego "Gospodarka Komunalna" w Chrzanowie.

7) Wyznaczenia dodatkowych przedstawicieli Gminy Trzebinia do Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Gospodarka Komunalna" w Chrzanowie.

8) Odwołania reprezentanta Gminy Trzebinia w Zgromadzeniu Związku Komunalnego "Komunikacja Międzygminna" w Chrzanowie.

9) Wyznaczenie dodatkowego przedstawiciela Gminy Trzebinia do Zgromadzenia Związku Komunalnego "Komunikacja Międzygminna" w Chrzanowie.

10) Przedstawiciela Gminy Trzebinia w Związku Gmin Jurajskich.

11) Przyjęcia rezygnacji i odwołania radnej Teresy Jarczyk z członkostwa w Komisji Rozwoju Gospodarczego i Przedsiębiorczości.

12) Skargi na Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Trzebini.

13) Skargi na Burmistrza Miasta Trzebini.

14) Skargi na działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzebini.

15) Zmiany uchwały nr XXXVI/600/13 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 22 kwietnia 2013r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Trzebinia.

16) Wyrażenia zgody na wynajem w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego nr 8 o powierzchni 21,901 m2 w budynku położonym przy ul. Kościuszki 50 w Trzebini dotychczasowemu najemcy.

17) Wyrażenia zgody na dokonanie zmiany działki oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obręb Myślachowice numerem geodezyjnym 1187/58 o pow. 0,0014ha, stanowiącej własność Gminy Trzebinia- na działkę oznaczoną w operacie ewidencji gruntów obręb Myślachowice numerem geodezyjnym 1187/53 o pow. 0,0071 ha, stanowiącej własność osób fizycznych.

18) Wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonych na terenie Gminy Trzebinia na rzecz dotychczasowych dzierżawców.

IV Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Burmistrza za okres między sesjami.

V Informacja przedstawicieli Gminy z pracy w Związkach i Stowarzyszeniach.

VI Sprawy bieżące i wniesione.

VII Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

VIII Zapytania i wolne wnioski.

IX Zamknięcie sesji.