VII Sesja Rady Miasta Trzebini odbędzie się 29 marca 2019 r. o godz. 09:00 w siedzibie Business Campus Trzebinia ul. Kościuszki 134 A (sala konferencyjna na parterze).

sesja rady miasta


Porządek obrad:


I Otwarcie sesji.


II Rozpatrzenie zmian porządku obrad.


III Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:


1) Przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji na realizację zadania "Współuczestnictwo w zakupie radiowozu nieoznakowanego dla Komisariatu Policji w Trzebini".
2) Powierzenia Gminie Nowy Targ realizacji wspólnego Projektu Partnerskiego pn. "Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin: Nowy Targ, Miasta Nowy Targ, Czorsztyn, Łapsze Niżne, Brzesko, Alwernia, Babice, Chrzanów, Libiąż oraz Trzebinia".
3) Zmian w uchwale budżetowej Gminy Trzebinia na rok 2019.
4) Zmian wieloletniej prognozy finansowej.
5) Zmiany w uchwale Rady Miasta Trzebini z dnia 31 lipca 2015 r. nr X/110/VII/2015 w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa oraz ustalenia inkasentów tego podatku i ustalenia wynagrodzenia za inkaso.
6) Finansowania z budżetu gminy Trzebinia kosztów godzin nadliczbowych policjantów z Komendy Powiatowej Policji w Chrzanowie.
7) Przyjęcia programu zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Trzebinia.
8) Wykazu kąpielisk na terenie Gminy Trzebinia w roku 2019.
9) Przyjęcia Regulaminu korzystania z grillowisk na terenie gminy Trzebinia.
10) Przyjęcia regulaminu korzystania z wież widokowych na terenie Zalewu Chechło w Trzebini.
11) Wyrażenia zgody na wynajem w trybie bezprzetargowym pomieszczenia garażowego o powierzchni 15,86 m2 przy budynkach położonych przy ul. Kościuszki 23-29 w Trzebini dotychczasowemu najemcy.
12) Wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargu ustnego nieograniczonego działki oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obręb Góry Luszowskie numerem geodezyjnym 1368/5 o pow. 0,0331 ha, stanowiącej własność Gminy Trzebinia oraz wyrażenie zgody na odpłatne obciążenie służebnością przejazdu i przechodu działki oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obręb Góry Luszowskie numerem geodezyjnym 1368/4 o pow. 0,0328 ha, stanowiącej własność Gminy Trzebinia.
13) Wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym działki oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obręb Trzebionka numerem geodezyjnym 1916/2 o pow. 0,0027 ha, stanowiącej własność Gminy Trzebinia.
14) Wyrażenia zgody na przyjęcie na rzecz Gminy Trzebinia darowizny działki oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obrębu Karniowice numerem geodezyjnym 407/6 o pow. 0,0012 ha, stanowiącej współwłasność osób fizycznych.
15) Wyrażenia zgody na dokonanie zamiany działek oznaczonych w operacie ewidencji gruntów obrębu Myślachowice numerami geodezyjnymi: 1187/64 o pow. 0,0110 ha i 1187/66 o pow. 0,0046 ha, stanowiących własność Gminy Trzebinia - na działki oznaczone w operacie ewidencji gruntów obrębu Myślachowice numerami geodezyjnymi: 1187/60 o pow. 0,0100 ha i 1187/62 o pow. 0,0005 ha, stanowiące własność osoby fizycznej.
16) Wyrażenia zgody na wykup na rzecz Gminy Trzebinia działek oznaczonych w operacie ewidencji gruntów obr. Myślachowice numerami geodezyjnymi 357/6 o pow. 0,0039 ha i 357/7 o pow. 0,0042 ha, stanowiących własność osoby fizycznej.
17) Wyrażenia zgody na wykup na rzecz Gminy Trzebinia działek oznaczonych w operacie ewidencji gruntów obr. Gaj numerami geodezyjnymi 1495/3 o pow. 0,0181 ha i 1638/2 o pow. 0,0069 ha, stanowiących własność osoby fizycznej.
18) Wyrażenia zgody na nieodpłatne przyjęcie na rzecz Gminy Trzebinia prawa użytkowania wieczystego działek położonych w obrębie Trzebinia, będących w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A. w Warszawie, stanowiących własność Skarbu Państwa, wraz z prawem własności obiektów budowlanych.
19) Wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonych na terenie Gminy Trzebinia na rzecz dotychczasowych dzierżawców.


IV Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Burmistrza za okres między sesjami.


V Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.


VI Zapytania i wolne wnioski.


VII Zamknięcie sesji.