IX Sesja Rady Miasta Trzebini odbędzie się w dniu 31 maja 2019 r. o godz. 09:00 w siedzibie Business Campus Trzebinia, ul. Kościuszki 134 A sala konferencyjna na parterze.

sesja rady miasta

Porządek obrad przedstawia się następujaco:

 

I Otwarcie sesji.

II Rozpatrzenie zmian porządku obrad.

III Rozpatrzenie projektów w sprawach:

1) wniesienia wkładów i objęcia w zamian udziałów w Miejskim Zarządzie Nieruchomości Sp. z o.o. w Trzebini

2) pomocy finansowej dla Województwa Małopolskiego

3) zmian w uchwale budżetowej Gminy Trzebinia na rok 2019

4) zmian wieloletniej prognozy finansowej

5) zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu po południowej stronie ul. Tuwima w Trzebini wraz z poszerzeniem obszaru w części południowej do ul. Armii Krajowej, oraz poszerzeniem o teren od strony wschodniej przy skrzyżowaniu ul. Tuwima i ul. Armii Krajowej

6) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dla obszaru Piły Kościeleckiej i częścią obszaru Młoszowej

7) nadania nazwy ulicy na terenie sołectwa Młoszowa

8) określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego

9) wyrażenia zgody na odpłatne obciążenie służebnością przesyłu działek gminnych o numerach geodezyjnych 608/24 o pow. 0,0880 ha i 612/2 o pow. 0,0059 ha położonych w obrębie Trzebionka

10) wyrażenia zgody na dokonanie zamiany działki oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obrębu Młoszowa numerem geodezyjnym 1298/12 o pow. 0,0071 ha, stanowiącej własność Gminy Trzebinia - na działkę oznaczoną w operacie ewidencji gruntów obrębu Młoszowa numerem geodezyjnym 90/12 o pow. 0,0033 ha, stanowiącą własność osób fizycznych

11) wyrażenia zgody na odpłatne obciążenie służebnością przejazdu i przechodu działki gminnej oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obrębu Trzebionka numerem geodezyjnym 1885/2 o pow. 0,2780 ha

12) wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym udziału wynoszącego 5/6 części w działce oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obrębu Trzebinia numerem geodezyjnym 191/32 o pow. 0,0228 ha, stanowiącej własność Gminy Trzebinia

13) wyrażenia zgody na dokonanie zamiany działki oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obrębu Dulowa numerem geodezyjnym 522/9 o pow. 0,0086 ha, stanowiącej własność Gminy Trzebinia - na działki oznaczone w operacie ewidencji gruntów obrębu Dulowa numerami geodezyjnymi: 222/4 o pow. 0,0041 ha i 222/5 o pow. 0,0200 ha, stanowiące własność osoby fizycznej

14) wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym działki oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obrębu Trzebinia numerem geodezyjnym 1402/6 o pow. 0,0141 ha, stanowiącej własność Gminy Trzebinia

15) wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonych na terenie Gminy Trzebinia na rzecz dotychczasowych dzierżawców

IV Przedstawienie i przekazanie Raportu o stanie Gminy Trzebinia.

V Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Burmistrza za okres między sesjami.

VI Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

VII Sprawy bieżące i wniesione.

VIII Zapytania i wolne wnioski.

VIII Zamknięcie sesji.