X Sesja Rady Miasta Trzebini odbędzie się w czwartek 27 czerwca 2019 r. o godz. 09:00 w siedzibie Business Campus Trzebinia, ul. Kościuszki 134 A sala konferencyjna na parterze.

sesja rady miasta


Porządek obrad przedstawia się następujaco:

I Otwarcie sesji.
II Rozpatrzenie zmian porządku obrad.
III Rozpatrzenie projektów w sprawach:
1) Pomocy finansowej dla Województwa Małopolskiego (dot. przebudowy skrzyżowania ul. Marszałka Piłsudskiego i ul. Kościelnej w Trzebini)
2) Pomocy finansowej dla Województwa Małopolskiego.
3) Zmian w uchwale budżetowej Gminy Trzebinia na rok 2019.
4) Zmian wieloletniej prognozy finansowej.
5) Zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa oraz ustalenia inkasentów tego podatku i ustalenia wynagrodzenia za inkaso.
6) Ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Trzebinia oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019r.
7) Określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych.
8) Określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze.
9) W sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorowi, wicedyrektorowi, nauczycielowi pełniącemu inne stanowisko kierownicze w szkole, a także nauczycielowi, który obowiązki kierownicze pełni w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze oraz przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
10) Wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Olkusz a Gminą Trzebinia w sprawie przejęcia przez Gminę Trzebinia realizacji zadania publicznego polegającego na zapewnieniu kształcenia, wychowania i opieki uczniom zamieszkałym we wsi Niesułowice należącej do Gminy Olkusz, w Szkole Podstawowej im. Juliusza Słowackiego w Lgocie.
11) Określenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Trzebinia.
12) Wyznaczenia radnych i ustalenia składu komisji przyznającej stypendia dla szczególnie uzdolnionej młodzieży Gminy Trzebinia.
13) Powołania zespołu d/s wyboru ławników.
14) Nadania nazwy rondu w miejscowości Trzebinia.
15) Wyrażenia zgody na dokonanie zamiany działki oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obrębu Psary numerem geodezyjnym 578/1 o pow. 0,0051 ha, stanowiącej własność Gminy Trzebinia- na działki oznaczone w operacie ewidencji gruntów obrębu Psary numerami geodezyjnymi: 609/3 o pow. 0,0011 ha i 609/5 o pow. 0,0010 ha, stanowiące własność osób fizycznych.
16) Wyrażenia zgody na dokonanie zamiany działki oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obrębu Bolęcin numerem geodezyjnym 748/2 o pow. 0,0125 ha, stanowiącej własność Gminy Trzebinia- na działki oznaczone w operacie ewidencji gruntów obrębu Bolęcin numerami geodezyjnymi: 201/3 o pow. 0,0072 ha, 204/1 o pow. 0,0021 ha i 206/1 o pow. 0,0032 ha, stanowiące własność osób fizycznych.
17) Wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargu ustnego nieograniczonego prawa użytkowania wieczystego działki oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obrębu Trzebinia numerem geodezyjnym 2323/4 o pow. 0,7875 ha, stanowiącej własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Trzebinia oraz wyrażenia zgody na odpłatne obciążenie służebnością przejazdu i przechodu ustanowionego na rzecz Gminy Trzebinia prawa użytkowania wieczystego całej działki oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obrębu Trzebinia numerem geodezyjnym 2323/2 o pow. 0,1550 ha, stanowiącej własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Trzebinia.
18) Wyrażenia zgody na przyznanie nieruchomości zamiennej w ramach odszkodowania za grunty przejęte pod budowę drogi gminnej obok Elektrowni Siersza w miejscowości Czyżówka.
IV Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Burmistrza między sesjami.
V Rozpatrzenie sprawozdania z realizacji uchwał Rady Miasta Trzebini za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 marca 2019 roku.
VI Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
VII Interpelacje i odpowiedzi na interpelacje.
VIII Sprawy bieżące i wniesione.
IX Zapytania i wolne wnioski.
X Zamknięcie sesji.