25 września rozpoczęły się konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie: „ warunków i trybu przyznawania stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień dla zawodników, trenerów i działaczy za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym.” Potrwają do 9 października. 

info herb
Na podstawie uchwały Nr XLVII/507/V/2010 Rady Miasta Trzebini z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy, radą pożytku publicznego, organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w przypadkach przewidzianych ustawami oraz w innych sprawach ważnych dla Gminy, Burmistrz Miasta Trzebini zaprasza zainteresowane  organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy do konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie: „warunków i trybu przyznawania stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień dla zawodników, trenerów i działaczy za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym.”

Konsultacje przeprowadzone będą w terminie od 25.09.2019 r. do 09.10.2019 r.

W ramach konsultacji opinie, uwagi, wnioski w sprawie uchwały będą przyjmowane pisemnie do Biura Rady, ul. Rynek 18 , 32-540 Trzebinia.

Projekt uchwały dostępny jest poniżej:

Zobacz_treść_projektu_uchwały.pdf

Zobacz_Zarządzenie_w_sprawie_przeprowadzenia_konsultacji.pdf