W czwartek na sesji, po debacie na temat stanu gminy, odbyło się głosowanie w sprawie udzielenia Jarosławowi Okoczukowi, Burmistrzowi Miasta Trzebini, absolutorium z wykonania budżetu za 2019 rok.

absolutorium

To, co w ubiegłym roku udało nam się osiągnąć, to sukces całej grupy - podkreśla burmistrz Jarosław Okoczuk (w środku) i dziękuje za współpracę swojemu zastępcy Mirosławowi Cholewie, sekretarz gminy Annie Kawali, skarbnik Barbarze Chlupce, zastępcy Anicie Lipnickiej, a także pozostałym pracownikom urzędu oraz jednostek organizacyjnych gminy

Czwartkowa sesja rozpoczęła się od debaty nad Raportem o Stanie Gminy za 2019 rok. Dokument podsumowuje działalność samorządu gminnego, przede wszystkim realizację polityk, strategii, programów oraz uchwał rady miasta. To kompendium wiedzy na temat gminy Trzebinia. Uwzględniono w nim działania podejmowane w ubiegłym roku przez Urząd Miasta w Trzebini oraz jednostki organizacyjne – Trzebińskie Centrum Administracyjne, Miejską Bibliotekę Publiczną, Trzebińskie Centrum Kultury, Ośrodek Pomocy Społecznej czy Świetlicę „Plus”. W raporcie, poza ogólnymi informacjami o Trzebini, wiele miejsca poświęcono zadaniom realizowanym z zakresu ochrony zdrowia, ochrony środowiska, edukacji, działalności kulturalnej i promocyjnej, turystyki, ponadto realizowanym inwestycjom, gospodarce przestrzennej i nieruchomościami, działalności gospodarczej. Ujęto w nim sprawozdania z nowo podjętych działań, jak Mała Karta Trzebińska, którą obecnie zastąpiła Karta Trzebińska, czy „Mieszkanie za remont”.

W dyskusji nad raportem, poza członkami rady, mogli wziąć udział również mieszkańcy. Ale żaden się nie zgłosił.

Po zakończonej debacie na temat stanu gminy i udzieleniu burmistrzowi wotum zaufania rozpatrzono sprawozdanie finansowe za 2019 rok, sprawozdanie z wykonania ubiegłorocznego budżetu oraz informację o stanie mienia komunalnego. Następnie rada udzieliła burmistrzowi Jarosławowi Okoczukowi absolutorium z wykonania budżetu za miniony rok.

18 radnych było za, dwóch wstrzymało się od głosu (Marian Kokoszka i Grzegorz Żuradzki), a jedna osoba zagłosowała przeciw (Halina Henc).

- Dziękuję wszystkim, którzy biorą na siebie współodpowiedzialność za naszą gminę i aktywnie uczestniczą w działaniach na rzecz poprawy poziomu życia mieszkańców. To, co w ubiegłym roku udało nam się osiągnąć, to praca całej grupy. Nie tylko mnie, ale również moich zastępców, pani skarbnik, pani sekretarz, naczelników poszczególnych wydziałów, pracowników urzędu i jednostek organizacyjnych gminy. To nasz wspólny sukces – mówi Jarosław Okoczuk, Burmistrz Miasta Trzebini.

Fakt, że nie wszyscy radni udzielili mu absolutorium, jak sam podkreśla, mobilizuje go do dalszej pracy.

- To dla mnie motywacja, by sprostać oczekiwaniom wszystkich radnych. Mam jeszcze wiele planów i poprzez swoją codzienną pracę będę dążył do ich realizacji – podkreśla burmistrz.