Przez te wszystkie lata placówka wsparła tysiące dzieci. Niektóre traktowały ją jak swój drugi dom. Wiele z nich dziś jest już dorosłych i na zajęcia przyprowadza swoje pociechy.

świetlica plus

Wychowawcy w Świetlicy "PLUS" wraz z dyrektor placówki Anną Gaudyn-Boryczko (pierwsza z lewej)

Placówkę Wsparcia Dziennego Świetlica „PLUS” powołano do życia uchwałą Rady Miasta Trzebini w 2000 roku w celu realizacji zadań własnych gminy w zakresie pomocy w opiece i wychowaniu dziecka. Pierwsza placówka powstała w Szkole Podstawowej nr 4 w Trzebini. Kolejne przy SP nr 8, SP nr 6, a także w budynku Liceum Ogólnokształcącego w Trzebini (dawniej mieściła się w Domu Harcerza).

- Gdy powoływano świetlicę do życia naszym celem było głównie wsparcie dla rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi. Obserwowaliśmy, że wiele dzieci po szkole nie ma zapewnionej należytej opieki. Nie ma kto im pomóc w odrabianiu lekcji, ani rozwijać ich zainteresowań. Postanowiliśmy to zmienić – wspomina Anna Gaudyn-Boryczko, dyrektor Placówki Wsparcia Dziennego Świetlica „PLUS”.

Wychowawcy pomagają podopiecznym w lekcjach, organizują dla nich zajęcia dostosowane do ich wieku i zainteresowań. Udzielana pomoc w nauce owocuje poprawą wyników w szkole. I niekoniecznie musi to być świadectwo z czerwonym paskiem czy wygrana w konkursach wiedzowych lub zawodach sportowych. Sam fakt, iż dziecko, które miało ogromne problemy z nauką, poprawiło wynik i zdało do następnej klasy, nauczyło się mówić „dzień dobry” , przestało się wulgarnie wypowiadać, napawa ich dumą. Opiekunowie cieszą się z każdego sukcesu swoich wychowanków. Zaangażowanie, z jakim realizują swoje zadania, sprawia, że dzieci chętnie spędzają tu czas.

- Więź wytworzona między wychowawcami a podopiecznymi świetlicy pozostaje na długie lata. Nawet dorośli, już byli wychowankowie, z sentymentem odwiedzają świetlice. Wielu z nich przyprowadza na zajęcia swoje dzieci, darząc nas zaufaniem i doceniając codzienną pracę – podkreśla Anna Gaudyn-Boryczko.

Oprócz zajęć stacjonarnych, świetlica organizuje wypoczynek letni. Dzieci mają możliwość bezpłatnego skorzystania z wyjazdu w góry lub nad morze. Spędzone wspólnie chwile, jak podkreślają wychowawcy, na długo pozostają w ich pamięci.

Dbając o dobro podopiecznych dyrektor placówki wraz z zatrudnionymi wychowawcami współpracuje z instytucjami, zajmującymi się pomocą dziecku i rodzinie, z rodzicami lub opiekunami dziecka. W świetlicy realizowana jest „Strategia pracy z rodziną i dzieckiem”, nadająca kierunek współpracy pomiędzy placówką a rodzinami podopiecznych. W celu integracji organizowane są liczne, okolicznościowe spotkania. Między innymi noworoczne spotkania z rodziną, rodzinne pikniki, spotkania wielkanocne, świąteczne warsztaty oraz przedstawienia. Świetlica promuje swoją działalność w środowisku lokalnym, organizując tematyczne happeningi.

Na przestrzeni lat wychowankowie brali udział w licznych konkursach i niejednokrotnie odnosili w nich sukcesy, przynosząc dumę swoim opiekunom.
Placówka uczestniczyła w ogólnopolskich projektach, pozyskując pieniądze, dzięki którym zakupione zostały pomoce dydaktyczne służące uatrakcyjnianiu codziennych zajęć. Pozyskane wsparcie finansowe pomogło w realizacji autorskich projektów oraz w stworzeniu tematycznych kącików. Świetlica na stałe współpracuje z różnymi fundacjami, np. Fundacja Tesco, Fundacją Polki Mogą Wszystko.

- Każda z czterech istniejących świetlic ma swój niepowtarzalny charakter. Tworzymy partnerską i bezpieczną atmosferę wśród podopiecznych, rodziców i wychowawców opartą na wzajemnej akceptacji, szacunku, współpracy i pomocy – podkreśla dyrektor Gaudyn-Boryczko.

świetlicaplus3

Podczas okolicznościowego spotkania z okazji 20-lecia placówki

Z okazji 20. urodzin burmistrz Jarosław Okoczuk wręczył dyrekcji okolicznościową paterę:

- Ta praca to wasza pasja. Swoje obowiązki wypełniacie z ogromnym zaangażowaniem. Jesteście ogromną podporą dla wielu dzieci. Pomagacie im w nauce, rozwijacie ich zainteresowania, potraficie słuchać i reagować. Życzę wam kolejnych jubileuszy i dziękuję za wieloletnią pracę na rzecz młodych mieszkańców naszej gminy– mówi Jarosław Okoczuk, Burmistrz Miasta Trzebini.

świetlica plus2

Dyrektor Anna Gaudyn-Boryczko z pamiątkową paterą od władz miasta

Placówka Wsparcia Dziennego Świetlica „PLUS” 

To jednostka budżetowa gminy, działająca według zasad określonych w ustawie o finansach publicznych. Funkcjonowanie placówki reguluje Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z 9 czerwca 2011 roku. Świetlica wspiera rodzinę w opiece i wychowaniu dziecka, szczególnie taką, w której występują problemy opiekuńczo-wychowawcze. Prowadzona jest w formie opiekuńczej. Oferowane wsparcie jest zindywidualizowane, elastyczne, świadczone lokalnie, jak najbliżej miejsca zamieszkania rodziny i dziecka.

Oferta usług świadczonych przez placówkę obejmuje:
- opiekę i wychowanie,
- pomoc w nauce,
- organizację czasu wolnego, zabawę i zajęcia sportowe oraz rozwój zainteresowań.

Świetlica funkcjonuje przez okres całego roku kalendarzowego, 5 dni w tygodniu. Udział w zajęciach jest dobrowolny i bezpłatny, a podczas nich uczestnik może skorzystać z jednego posiłku jak również z materiałów i wyposażenia znajdującego się w Świetlicy „PLUS”. Oferowane wsparcie jest zindywidualizowane, elastyczne, świadczone lokalnie, jak najbliżej miejsca zamieszkania rodziny i dziecka.

Zadania placówki realizowane są poprzez podejmowanie działań takich jak:
- pomoc w nauce;
- pomoc w pokonywaniu trudności w nauce i uzyskiwaniu promocji do wyższej klasy;
- wspieranie rozwoju dziecka;
- rozwijanie zainteresowań i uzdolnień;
- wdrażanie wychowanków do przestrzegania zasad współżycia społecznego;
- uczenie szacunku wobec innych osób,
- eliminowanie zaburzeń zachowania agresji, przemocy, wulgarności;
- współpraca z rodziną wychowanka;
- zapewnienie stabilnego środowiska wychowawczego.

Placówka składa się z 4 świetlic:
- świetlicy przy Szkole Podstawowej nr 4 w Trzebini, ul. Styczniowa 47;
- świetlicy przy Szkole Podstawowej nr 6 w Trzebini, Osiedle Gaj 39;
- świetlicy przy Szkole Podstawowej nr 8 w Trzebini, Osiedle Widokowe 21;
- świetlicy przy Liceum Ogólnokształcącym, ul. Szkolna 3 (dawniej w Domu Harcerza).