W dniach od 10 marca do 8 kwietnia br. do wglądu zostanie wyłożony projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu cmentarza w Płokach wraz z otoczeniem oraz prognozą oddziaływania na środowisko.

gmina Trzebinia herb niebieski
Z projektem planu będzie można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miasta w Trzebini przy ul. Narutowicza 10, (II piętro, pokój nr 12), w godzinach: pon. - czw. 9.00 – 14.00, pt. 9.00 – 13.00.

Projekt dostępny będzie także na stronie internetowej gminy https://trzebinia.pl/zagospodarowanie-przestrzenne/plany-zagospodarowania-przestrzennego/projekty-planow-zagospodarowania-przestrzennego oraz w BIP Trzebinia.

Termin dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu odbędzie się 22 marca 2021 r. (poniedziałek) o godz. 16.00. Przeprowadzona ona zostanie przy użyciu środków porozumiewania się na odległość, na platformie elektronicznej zoom. W związku z trwającą epidemią (stan epidemii i związane z nim ograniczenia w przemieszczaniu się i gromadzeniu) dyskusja publiczna będzie miała charakter zdalny i odbędzie się za pośrednictwem platformy, która umożliwi zabieranie głosu, zadawanie pytań i składanie uwag wszystkim zainteresowanym.

Będzie to rozmowa wideo przy użyciu usługi zoom. W celu połączenia się trzeba zalogować się przez link https://zoom.us/j/93104029391?pwd=dG13R2Q4SWhXUHZETjBrb0g0aXhqUT09#success, którego uruchomienie spowoduje ściągnięcie aplikacji zoom i jej zainstalowanie na komputerze lub zainstalować aplikacje zoom i wpisać dane: Spotkanie ID: 931 0402 9391. Kod dostępu: 563077.

Link do ściągnięcia zostanie zamieszczony na stronie internetowej miasta trzebinia.pl, w aktualnościach oraz w zakładce → ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE → PROJEKTY PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO.

Osoby, które nie mają możliwości uczestniczenia w dyskusji w formie zdalnie, a wyrażają chęć udziału w spotkaniu, proszone są o kontakt telefoniczny do Wydziału Architektury i Urbanistyki tel. 32 7111061 w terminie do 18 marca 2021r.

Zgodnie z art.18 uwagi do projektu planu może wnosić każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu, wyłożonym do publicznego wglądu. Uwagi dotyczące projektu planu należy wnosić w terminie do dnia 22 kwietnia 2021r. (włącznie). Uwagi mogą być wnoszone w formie papierowej lub mailowo na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Uwaga powinna zawierać: nazwisko i imię lub nazwę wnioskodawcy, adres do korespondencji, określenie przedmiotu i ustaleń projektu, którego uwaga dotyczy oraz wskazanie działki lub terenu.

Zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t. j.: Dz. U. 2018r. poz. 2081 ze zmianami) w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, zamieszczone zostały informacje o:

  • projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu cmentarza w Płokach wraz z otoczeniem,
  • prognozie oddziaływania na środowisko.

Projekt planu podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym zapewnieniu udziału społeczeństwa. Projekt planu zostanie udostępniony w dniach od w dniach w dniach od 10 marca 2021r. do 8 kwietnia 2021r. (włącznie), (zgodnie z art. 46 ust. 1 pkt.1 oraz art. 54 ww. ustawy). Każdy ma prawo składania uwag i wniosków w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa. Uwagi i wnioski mogą być wnoszone do dnia 22 kwietnia 2021r. (włącznie): w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym (stosownie do przepisów art. 39 - 41, 54 ust. 3 ww. ustawy). Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków w procedurze strategicznej oceny oddziaływania na środowisko jest Burmistrz Miasta Trzebini.