W dniach od 15 września do 13 października br. wyłożony zostanie do publicznego wglądu projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu inwestycyjnego na osiedlu Salwator w Trzebini wraz z jego połączeniem drogowym z ul. Słowackiego.

gmina Trzebinia herb niebieski
Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dostępny będzie do wglądu w siedzibie Urzędu Miasta, (II piętro, pokój nr 12), w godzinach: pon. - czw. 9.00 – 14.00, pt. 9.00 – 13.00, a także na stronie internetowej https://bit.ly/38KXtDB oraz w BIP Gminy Trzebinia.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu odbędzie się w dniu 21 września 2021r. o godz. 16.00, w budynku siedziby Rady Osiedla „Salwator” w Trzebini ul. Kopernika 20.

Projekt planu podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym zapewnieniu udziału społeczeństwa. Udostępnienie projektu wraz z prognozą wypełnia wymogi art. 46 ust. 1 pkt.1 oraz art. 54 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (dalej: ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku).

Każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu, wyłożonym do publicznego wglądu ma prawo składania uwag do planu, a w postępowaniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko uwag i wniosków do prognozy. Uwaga powinna zawierać: nazwisko i imię lub nazwę wnioskodawcy, adres do korespondencji, określenie przedmiotu i ustaleń projektu, którego uwaga dotyczy oraz wskazanie działki lub terenu lub wskazanie kwestionowanych zapisów prognozy lub innych informacji dot. ochrony środowiska.

Uwagi do planu (zgodnie z art. 18 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym) oraz uwagi i wnioski do prognozy (zgodnie art. 39 - 41, 54 ust. 3 o udostępnianiu informacji o środowisku ) należy wnosić:

  1. w formie pisemnej za pomocą poczty tradycyjnej;
  2. ustnie do protokołu;
  3. w formie pisemnej za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., lub przez ePUAP adres skrytki: /o016h2whpo/skrytka).

Termin składania uwag do planu oraz uwag i wniosków do dnia 27 października 2021r. (włącznie).

Zgodnie z art. 21 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, zamieszczone zostały informacje o:

  • projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu inwestycyjnego na osiedlu Salwator w Trzebini wraz z jego połączeniem drogowym z ulica Słowackiego;
  • prognozie oddziaływania na środowisko.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków do prognozy jest Burmistrz.