Burmistrz Trzebini ogłosił konkurs na stanowisko dyrektora Trzebińskiego Centrum Kultury. Zgłoszenia kandydatów są przyjmowane do 8 grudnia 2021 roku, do godz. 15.00.

TCK niebieski znak
21 grudnia tego roku kończy się kadencja dotychczasowego dyrektora TCK. Burmistrz podjął decyzję o ogłoszeniu konkursu na to stanowisko.

Pisemne zgłoszenia należy składać w zaklejonej kopercie z napisem „Konkurs na stanowisko dyrektora Trzebińskiego Centrum Kultury w Trzebini”. Zgłoszenia przyjmowane są w siedzibie Urzędu Miasta w Trzebini (ul. Marszałka Piłsudskiego 14) lub listownie (decyduje data wpływu do UM).

Kandydat powinien spełniać następujące wymagania obowiązkowe:

a) posiadać obywatelstwo polskie,
b) posiadać wykształcenie wyższe; mile widziane wykształcenie w zakresie: kulturoznawstwa, historii, historii sztuki, zarządzania, ekonomii, prawa i administracji,
c) wykazać się co najmniej 4-letnim stażem pracy, w tym co najmniej 2-letnim na stanowisku kierowniczym, stanowisku kierowniczym urzędniczym lub samodzielnym; preferowane doświadczenie zawodowe w zarządzaniu instytucjami kultury,
d) przedstawić autorską koncepcję działalności i funkcjonowania TCK, która winna zawierać opis celów działania, koncepcję programową, organizacyjną i finansową działalności TCK,
e) korzystać z pełni praw publicznych,
f) posiadać pełną zdolność do czynności prawnych,
g) nie być karany za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego oraz umyślne przestępstwo skarbowe,
h) nie być karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31. ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (tj. Dz.U. z 2021, poz. 289),
i) posiadać stan zdrowia pozwalający na pełnienie funkcji Dyrektora TCK.

Szczegółowe zasady, warunki oraz tryb przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego określa Regulamin konkursu.

Zarządzenie_w_sprawie_ogłoszenia_konkursu.doc

Regulamin_konkursu_na_stanowisko_Dyrektora_TCK.doc

Załącznik_nr_1_do_Regulaminu_-_Ogłoszenie_o_konkursie.docx

Załącznik_nr_2_do_Regulaminu_-_Kwestionariusz_osobowy.docx

Załącznik_nr_3_do_Regulaminu_-_Oświadczenia.docx