Do 27 lipca 2020 r. można składać uwagi i wnioski do projektu uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie przyjęcia "Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego", obejmującego strefy: Aglomeracja Krakowska, miasto Tarnów, strefa małopolska.

Malopolska w zdrowiej atmosferze - program wojewódzki

Projekt Programu dostępny jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w dziale Konsultacje Projektów oraz pod adresem www.powietrze.malopolska.pl/konsultacje, wyłożony jest także do wglądu w Departamencie Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w Krakowie (pokój nr 253, ul. Racławicka 56), w godz. 8:00 - 16:00, od poniedziałku do piątku.

Uwagi i wnioski do projektu Programu można składać w terminie do 27 lipca 2020 r. na jeden z następujących sposobów:

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Zarząd Województwa Małopolskiego, który ogłosił konsultacje zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.).