Powiatowy Zarząd Dróg w Chrzanowie będzie realizował projekt pod nazwą „Przebudowa dwóch odcinków DP 1045K: ul. Pułaskiego i Lipcowej w Trzebini – zapewniających bezpośrednie połączenie z SAG w Trzebini”.

Odcinki DP 1045K do remontu

Powiat Chrzanowski uzyskał dofinansowanie na przebudowę dwóch odcinków DP 1045K na terenie Trzebini:

  • odcinek I - ul. Pułaskiego od skrzyżowania z DK nr 94 do skrzyżowania w ul. Dąbrowskiego (na odcinku długości około 350 m).
  • odcinek II - ul. Lipcowa od skrzyżowania z ul. 1-go Maja do skrzyżowania z ul. Grunwaldzką (na odcinku długości około 2 100 m).

W ramach tego zadania przewidziano:

  • przebudowę drogi powiatowej DP 1045K na ww. odcinkach, polegającą na wzmocnieniu istniejącej konstrukcji drogi, przebudowie/budowie odcinków chodnika oraz przebudowie istniejącego pobocza,
  • przebudowę skrzyżowania z ul. Św. Stanisława i ul. 1 Maja oraz zastosowanie na nim sterowania ruchem za pomocą sygnalizacji świetlnej, wraz z automatycznym miernikiem prędkości,
  • przebudowę skrzyżowania z ul. 1000-lecia Państwa Polskiego i wykonanie w jego miejsce ronda,
  • przebudowę istniejących skrzyżowań z drogami podporządkowanymi, polegającą na korekcie łuków wyokrąglających krawędzie ich wlotów,
  • przebudowę systemu odwodnienia oraz budowę odcinków kanalizacji deszczowej wraz z odprowadzeniem wód opadowych do istniejących odbiorników, zlokalizowanych wzdłuż przedmiotowej drogi,
  • przebudowę wraz z regulacją wysokościową istniejących zjazdów indywidualnych i publicznych,
  • zabezpieczenie lub przełożenie istniejącego uzbrojenia podziemnego i naziemnego.

Okres realizacji projektu wyznaczono od 17.07.2018 r. do 31.12.2019 r. Jego całkowita wartość zamyka się w kwocie 4 148 961,00 zł. Wartość dofinansowania wyniosła 3 007 166,89 zł, natomiast wartość wkładu własnego Beneficjenta, tj. Powiatu Chrzanowskiego: 1 141 794,11 zł.

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020,
Oś priorytetowa 7 Infrastruktura transportowa
Działanie 7.1 Infrastruktura drogowa
Poddziałanie 7.1.3 Drogi subregionalne – SPR

 

Źródło mapy: OpenStreetMap