Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebini kontynuuje realizację programu pomocy w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu”.

 zdjęcie poglądowe

Program osłonowy "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024 – 2028 Rada Miasta Trzebini uchwaliła 30 listopada 2023. Jest konsekwencją uchwalonego przez Radę Ministrów wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028. Program dofinansowany jest ze środków budżetu państwa. Program dofinansowany jest ze środków budżetu państwa w ramach dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gminy tj. wieloletniego rządowego programu „ Posiłek w szkole i w domu” Budżet zadaniowy 13.1.2.6-Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych.

Godło

W 2024 r. wysokość dofinansowania ze środków budżetu państwa wynosi: 358 200 zł, środki własne na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu" ujęte w budżecie Gminy Trzebinia na rok 2024 to 613 880 zł. Łączna wartość programu w 2024 roku to kwota 972 080 zł.

W 2023 roku łączny koszt programu „Posiłek w szkole i w domu" wyniósł 1 510 907,60 zł z tego:

- 949 482 zł - dofinansowanie ze środków budżetu państwa

- 561 425, 60 zł środki własne Gminy Trzebinia.

Celem Programu jest zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży oraz objęcie pomocą osób dorosłych zwłaszcza starszych, chorych lub niepełnosprawnych i samotnych.

ADRESATAMI PROGRAMU SĄ:

 1. dzieci do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej ,
 2. uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej,
 3. osoby dorosłe znajdujące się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku pomocy społecznej.

ZASADY REALIZACJI PROGRAMU OSŁONOWEGO:

 1. Pomoc w ramach Programu mogą otrzymać osoby spełniające warunki otrzymania pomocy zgodnie z ustawą o pomocy społecznej oraz uchwałami Rady Miasta podjętymi na jej podstawie. Pomoc udzielana jest na podstawie decyzji administracyjnej po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego przez pracownika socjalnego za wyjątkiem pkt 4 niniejszych zasad. Wsparcie udzielane jest osobom spełniającym warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej oraz spełniającym kryterium dochodowe w wysokości 200 % kryterium, o którym mowa w art. 8 ust.1 pkt 1 i 2 w/w ustawy tj.: 1552 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej, 1200 zł w przypadku osoby w rodzinie.
 1. W ramach Programu przyznaje się osobie pomoc w formie:

-posiłku,

-świadczenia pieniężne na zakup posiłku lub żywności,

-świadczenie rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

Z zastrzeżeniem tylko jednej formy w danym okresie.

 1. W ramach programu udzielana jest pomoc w formie gorącego posiłku dzieciom, młodzieży odpowiednio w placówkach przedszkolnych i szkolnych działających na terenie Gminy Trzebinia . Z tej formy pomocy mogą korzystać również osoby dorosłe znajdujące się w trudnej sytuacji, w szczególności osoby starsze, samotne, chore lub niepełnosprawne, pozbawione możliwości przygotowania gorącego posiłku.
 1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy uczeń albo dziecko zamieszkałe na terenie Gminy Trzebinia wyraża chęć zjedzenia posiłku, odpowiednio dyrektor szkoły lub przedszkola informuje Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebini o potrzebie udzielenia pomocy w formie posiłku. Przyznanie pomocy na wniosek dyrektora placówki nie wymaga przeprowadzenia wywiadu środowiskowego i wydania decyzji administracyjnej.
 1. Liczba dzieci i uczniów, którym udzielono pomocy zgodnie z pkt 4 niniejszych zasad nie może przekroczyć 20% liczby uczniów i dzieci otrzymujących posiłek w szkołach i przedszkolach na terenie Gminy Trzebinia w poprzednim miesiącu kalendarzowym, a w miesiącu wrześniu tej liczby z miesiąca czerwca.
 1. Świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności przyznawane jest w formie zasiłku celowego od miesiąca złożenia wniosku wraz z wymaganą dokumentacją.
 1. Wysokość zasiłku celowego stanowi iloczyn dziennej stawki zasiłku wynoszącej 8 zł oraz ilości dni w miesiącu, na które przyznano świadczenie.
 1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość przyznania zasiłku celowego na zakup posiłku dla dziecka w szkole wg. obowiązującej stawki w danej szkole.
 1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Gmina Trzebinia może zorganizować dowóz posiłków dla osób dorosłych objętych Programem osłonowym „Posiłek w szkole i w domu”.Program ma na celu zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży oraz dorosłym, zwłaszcza starszym, chorym, niepełnosprawnym i samotnym.

Jest dofinansowany z pieniędzy budżetu państwa w ramach dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gminy, tj. wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”. Budżet zadaniowy 13.1.2.6 - Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych.

(OPS Trzebinia)