Ośrodek Pomocy Społecznej w okresie od styczniu 2019 r. do grudnia 2021 r. realizuje projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego: „Aktywni na start II”.

OPS trzebinia logo

Poddziałanie 9.1.1 Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020. Projekt skierowany jest do mieszkańców gminy Trzebinia doświadczających ubóstwa lub wykluczenia społecznego. Celem projektu jest aktywizacja społeczno – zawodowa osób powyżej 18 roku życia bezrobotnych lub biernych zawodowo. Kompleksowym wsparciem zostanie objętych 45 mieszkańców ( 3 edycje, każda po 15 osób).

W ramach projektu przewidziane są między innymi następujące działania:

  • diagnoza indywidualnych potrzeb uczestników projektu,
  • warsztaty reintegracji społeczno-zawodowej i konsultacje indywidualne prowadzone w Klubie Integracji Społecznej,
  • szkolenia zawodowe,
  • staże zawodowe,
  • utworzenie Punktu Wsparcia Aktywności, w którym każdy uczestnik projektu zostanie objęty wsparciem pośrednika pracy, specjalisty ds. reintegracji zawodowej-psychologa oraz pracownika socjalnego z uprawnieniami mediatora.

 

Całkowity budżet projektu stanowi kwotę 947 540,00 zł., w tym kwota dofinansowania wynosi 805 409,00 zł.