Do 24.05.2019 r. można zgłaszać wnioski do projektu Małopolska Niania 2.0. Osoby, które zakwalifikują się do projektu, otrzymają od 1.600 do 2.250 zł miesięcznie dopłaty do opiekunki dla dziecka.

Projekt Malopolska Niania PLAKAT

Celem Projektu jest stworzenie warunków do podjęcia lub kontynuacji zatrudnienia przez Rodziców Dzieci w wieku do lat 3 oraz zwiększenie dostępności do usług opieki nad Dziećmi w wieku do lat 3, w szczególności w gminach o ograniczonym dostępie do tych usług.

 

 

Projekt „Małopolska Niania 2.0” realizowany jest przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś 8 Rynek Pracy, Działanie 8.5 Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z prywatnym.

 

 

Informacja przesłana przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie