NOWY START II” – projekt skierowany jest dla osób zwolnionych z przyczyn niedotyczących pracownika lub zagrożonych zwolnieniem z terenu województwa małopolskiego. 

 nowy start2

tzn. dla osób, które:

  • utraciły zatrudnienie z przyczyn nie dotyczących pracownika do 6 miesięcy
  • są w okresie wypowiedzenia z przyczyn nie dotyczących pracownika
  • otrzymały informację od pracodawcy o zamiarze nieprzedłużenia stosunku pracy/stosunku służbowego, zawartego na czas określony
  • odchodzących z rolnictwa

 

Projekt realizowany w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 8 Oś priorytetowa Rynek Pracy Działanie 8.4 Rozwój kompetencji kadr i adaptacja do zmian Poddziałanie 8.4.2 Adaptacja do zmian

 

CELEM PROJEKTU JEST:

poprawa zdolności adaptacyjnych do wymogów rynku pracy 66 osób zwolnionych, które straciły pracę z przyczyn nie dotyczących pracownika w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu (osoby te nie posiadają jednocześnie źródła dochodu z tytułu innej działalności zarobkowej wykonywanej w wymiarze równym lub większym niż połowa wymiaru czasu pracy, lub nie są jednocześnie osobami samozatrudnionymi) i/lub pracowników przewidzianych do zwolnienia i/lub zagrożonych zwolnieniem z pracy z przyczyn nie dotyczących pracownika i/ lub osób odchodzących z rolnictwa zamieszkujących w rozumieniu KC i/lub pracujących na terenie woj. małopolskiego.

Aktualne realizowane formy wsparcia w ramach projektu to: staże, szkolenia, subsydiowane zatrudnienie

 

Staż

- przekwalifikowanie zawodowe

- organizowany na okres od 3 do 6 miesięcy,

- Uczestnikowi Projektu przysługuje stypendium stażowe

 

Szkolenie

- przekwalifikowanie/ uzupełnienie kwalifikacji

- finansowane do kwoty 3250zł

- Uczestnikowi Projektu przysługuje stypendium szkoleniowe

 

Subsydiowane zatrudnienie

- forma zatrudnienia na okres min. 6 miesięcy

- refundacja zatrudnienia do kwoty 2950zł miesięcznie na zatrudnienie pracownika

 

Zachęcamy do skorzystania ze szczegółowych informacji na temat projektu na stronie www.nowystart2.pl oraz kontaktu z Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Sp. z o.o.