Porządek obrad XIV Sesji Rady Miasta Trzebini VIII kadencji, która odbędzie się w dniu 31 października 2019 r. o godz. 09:00 w Domu Kultury Sokół w Trzebini (ul. Kościuszki 74, sala nr 105 - parter, wejście od ul. Harcerskiej), przedstawia się następująco:

 

I. Otwarcie sesji.

II. Rozpatrzenie zmian porządku obrad.

III. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:

1) Udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Chrzanowskiego.

2) Przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na realizację zadania "Zakup samochodu SLBus dla KP PSP w Chrzanowie".

3) Zmian w uchwale budżetowej Gminy Trzebinia na rok 2019.

4) Zmian wieloletniej prognozy finansowej.

5) Wprowadzenia i realizacji programu pn. „Karta Trzebińska”.

6) Określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowych dla inwestycji służących ochronie powietrza, w ramach realizacji "Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Trzebinia".

7) Przyjęcia programu współpracy Gminy Trzebinia z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na rok 2020.

8) Przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 r.

9) Warunków i trybu przyznawania stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień dla zawodników, trenerów i działaczy za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym.

10) Przyjęcia "Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2020-2022".

11) Przyjęcia na rok 2020 lokalnego programu pomocy społecznej w postaci Lokalnego Programu Osłonowego dla Opiekunów Osób Niepełnosprawnych oraz Ich Podopiecznych.

12) Zmiany uchwały Rady Miasta Trzebini nr XLI/541/VII/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych.

13) Wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na obszarze Gminy Trzebinia w roku kalendarzowym 2020.

14) Ustalenia wysokości minimalnych stawek czynszu dzierżawy gruntów stanowiących mienie komunalne Gminy Trzebinia.

15) Skargi na Burmistrza Miasta Trzebini (dot. uciążliwego utrudniania realizowania statutowych zadań sołtysa).

16) Skargi na Burmistrza Miasta Trzebini (dot. bezczynności Burmistrza Miasta Trzebini).

IV. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Burmistrza między sesjami.

V. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Trzebinia za I półrocze 2019 roku.

VI. Informacja dotycząca oświadczeń majątkowych.

VII. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

VIII. Sprawy bieżące i wniesione.

IX. Zapytania i wolne wnioski.