XXVI Sesja Rady Miasta Trzebini odbędzie się w dniu 28 października 2020 r. o godz. 09.00 w trybie zdalnym.

Sesje rady miasta odbędą się w trybie zdalnym

 

Porządek obrad:
I. Otwarcie sesji.
II. Rozpatrzenie zmian porządku obrad.
III. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:

 1. Zmian w uchwale budżetowej Gminy Trzebinia na rok 2020.
 2. Zmian w wieloletniej prognozie finansowej.
 3. Określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
 4. Zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis.
 5. Przyjęcia programu współpracy Gminy Trzebinia z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na rok 2021.
 6. Przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 roku.
 7. Opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Trzebinia.
 8. Wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na obszarze Gminy Trzebinia w roku kalendarzowym 2021.
 9. Ustalenia regulaminu udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Trzebinia do planowanej instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków.
 10. Udzielania dotacji celowej na zadanie służące ochronie zasobów wodnych, polegające na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstawania - Program "Trzebińska deszczówka".
 11. Określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowych dla inwestycji służących ochronie powietrza, w ramach realizacji "Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Trzebinia".
 12. Wyrażenia woli zawarcia porozumienia międzygminnego, dotyczącego współdziałania Gmin wchodzących w skład aglomeracji Chrzanów przy realizacji zadania polegającego na wyznaczeniu obszaru i granic aglomeracji.
 13. Skargi na działanie Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 im. Ignacego Łukasiewicza w Trzebini.
 14. Wyrażenia zgody na dokonanie zamiany działek oznaczonych w operacie ewidencji gruntów obrębu Piła Kościelecka numerami geodezyjnymi: 141/72 o pow. 0,1220 ha i 141/74 o pow. 0,1236 ha, stanowiących własność Gminy Trzebinia - na działkę oznaczoną w operacie ewidencji gruntów obrębu Trzebinia numerem geodezyjnym 2301/2 o pow. 0,1216 ha, stanowiącą współwłasność osób fizycznych i działkę oznaczoną numerem geodezyjnym 719/3 o pow. 0,0079 ha, stanowiącą własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych.

IV. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Burmistrza za okres między sesjami.
V. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Trzebinia za I półrocze 2020 roku.
VI. Informacja dotycząca oświadczeń majątkowych.
VII. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
VIII. Sprawy bieżące i wniesione.
IX. Zapytania i wolne wnioski.
X. Zamknięcie sesji.

XXVII Sesja Rady Miasta Trzebini odbędzie się w dniu 29 października 2020 r. o godz. 09.00 w trybie zdalnym

Porządek obrad:
I. Otwarcie sesji.
II. Rozpatrzenie zmian porządku obrad.
III. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzebinia.
IV. Sprawy bieżące i wniesione.
V. Zapytania i wolne wnioski.
VI. Zamknięcie sesji.