Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebini kontynuuje realizację programu pomocy w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu”. Równocześnie informuje, że w związku ze zmianą warunków umowy z Wojewodą Małopolskim zwiększyły się kwoty, przeznaczone na jego realizację.

Godło
Program ma na celu zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży oraz dorosłym, zwłaszcza starszym, chorym, niepełnosprawnym i samotnym. Koszt zadania wynosi aktualnie 1 227 454 zł (po zmianach), w tym:

  • Dofinansowanie ze środków budżetu państwa opiewa na 735 742 zł
  • wielkość pieniędzy zabezpieczonych w budżecie gminy sięga 491 712 zł

Adresatami programu są:

  • dzieci do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
  • uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej,
  • osoby znajdujące się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, w szczególności osoby starsze, samotne, chore i niepełnosprawne.

Zasady realizacji programu osłonowego:

  • Pomoc w ramach Programu mogą otrzymać osoby spełniające warunki otrzymania pomocy zgodnie z ustawą o pomocy społecznej oraz uchwałami Rady Miasta podjętymi na jej podstawie. Pomoc udzielana jest na podstawie decyzji administracyjnej po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego przez pracownika socjalnego.

W ramach programu przyznaje się pomoc w formie:

  • posiłku,
  • świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności,
  • świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych,
  • (z zastrzeżeniem tylko jednej formy w danym okresie).

W ramach programu udzielana jest przede wszystkim pomoc w formie gorącego posiłku, w szczególności dzieciom i młodzieży w przedszkolach i szkołach na terenie Gminy Trzebinia. Z tej formy pomocy mogą korzystać również osoby dorosłe znajdujące się w trudnej sytuacji, w szczególności osoby starsze, samotne, chore lub niepełnosprawne, pozbawione możliwości przygotowania gorącego posiłku.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy uczeń albo dziecko zamieszkałe na terenie Gminy Trzebinia wyraża chęć zjedzenia posiłku, odpowiednio dyrektor szkoły lub przedszkola informuje Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebini o potrzebie udzielenia pomocy w formie posiłku. Przyznanie pomocy na wniosek dyrektora placówki nie wymaga przeprowadzenia wywiadu środowiskowego i wydania decyzji administracyjnej.

Więcej informacji na stronie internetowej OPS w Trzebini http://www.trzebinia.naszops.pl/pomoc-spoleczna/posilek-w-szkole-i-w-domu.