Szanowni Państwo,
w związku ze znacznym wzrostem zakażeń związanych z epidemią koronawirusa - w trosce o bezpieczeństwo Państwa i Państwa rodzin, kierując się dobrem zarówno klientów jak i urzędników, podjąłem decyzję o zmianie od dnia 24.01.2022r. – do odwołania, zasad organizacji obsługi interesantów przez pracowników Urzędu Miasta w Trzebini, polegającą na zaprzestaniu bezpośredniej obsługi interesantów. Kontakt z Urzędem Miasta w Trzebini odbywa się przede wszystkim z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, telefonicznej, a także korespondencji tradycyjnej.

budynek UM1

W w/w okresie Urząd nie przyjmuje klientów, z wyłączeniem zadań wynikających z § 21 ust. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii ( Dz.U. z 2021r., poz. 861).

 1. Kontakt osobisty z pracownikami poszczególnych wydziałów Urzędu będzie możliwy:

- wyłącznie po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym lub mailowym,
- w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

 1. W przypadku konieczności wizyty w siedzibie Urzędu Miasta w Trzebini wejście do Urzędu dla interesantów otwarte jest w głównej siedzibie przy ul. Marszałka Piłsudskiego 14. W przypadku konieczności wizyty w budynku Urzędu przy ul. Narutowicza 10 i Rynek 18 proszę o wcześniejsze uzgodnienie telefoniczne lub mailowe z wydziałem merytorycznym.
 1. Bezpośrednia obsługa klientów realizowana jest w wyznaczonym do tego pomieszczeniu, stanowisku lub w szczególnie uzasadnionych przypadkach w biurze wydziału merytorycznego.
 1. Interesanci przebywający w budynkach Urzędu Miasta mają obowiązek zakrywania ust i nosa przy pomocy maseczki oraz zachowania odległości co najmniej 1,5 m od innych osób przebywających w budynku.
 1. Po wejściu do budynku Urzędu należy zdezynfekować ręce. 
 1. Do Urzędu wpuszczane są tylko osoby, których temperatura ciała nie przekracza 37,5°C.
 1. Bezpośrednia obsługa interesantów realizowana jest z zachowaniem zasady, że dopuszczalna liczba interesantów przebywających, w tym samym czasie, w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi, z wyłączeniem osób realizujących zadania w zakresie obsługi interesantów, z zastrzeżeniem, że w stosunku do:
  ‐ dziecka do ukończenia 13. roku życia;
  ‐ osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności, osoby z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osoby z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osoby, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie;
  ‐ osoby o ograniczonej możliwości prowadzenia własnych spraw w urzędzie;
  ‐ osoby wymagającej pomocy tłumacza;
  ‐ innej osoby, w przypadkach wynikających z odrębnych przepisów, tej zasady nie stosuje się.

Do Państwa dyspozycji pozostają adresy i numery ogólne do Urzędu:

adres: ul. Marszałka Piłsudskiego 14
32-540 Trzebinia
ePUAP:
/o016h2whpo/skrytka
adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel.: 32 61 21 227

Kontakty telefoniczne i adresy poczty e-mail do poszczególnych komórek dostępne są na stronie www.trzebinia.pl 

https://trzebinia.pl/administracja-miasto-i-gmina/administracja/struktura-urzedu-adresy-i-telefony

Proszę Państwa o uszanowanie wprowadzonych zasad i ograniczenie do niezbędnego minimum osobistych wizyt w Urzędzie. Dziękuję za wyrozumiałość. O wszelkich zmianach będziecie Państwo informowani za pośrednictwem strony internetowej: www.trzebinia.pl.


Zadania wynikające z § 21 ust. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021r. ( Dz.U. z 2021r., poz. 861) dotyczą:

1) rejestracji stanu cywilnego;

2) ewidencji ludności i dowodów osobistych;

3) świadczenia usług komunalnych;

4) budownictwa oraz planowania i zagospodarowania przestrzennego, w tym dotyczące:

 1. a) decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydawanych na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2021 r. 741 i 784),
 2. b) decyzji o pozwoleniu na budowę, sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych lub decyzji o pozwoleniu na użytkowanie wydawanych na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r. 1333, z późn. zm.192)),
 3. c) decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wydawanej na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2020 r. 1363 oraz z 2021 r. poz. 784),
 4. d) decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej wydawanej na podstawie ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz.U. z 2020 r. 1043, 1378 i 1778 oraz z 2021 r. poz. 780 i 784);

5) ochrony środowiska, w tym dotyczące:

 1. a) decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji wydawanej na podstawie ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021 r. 247 i 784),
 2. b) decyzji zezwalającej na usunięcie drzew lub krzewów wydawanej na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2020 r. 55, 471 i 1378),
 3. c) wydawania zezwoleń na przetwarzanie odpadów, zezwoleń na zbieranie odpadów, decyzji o uznaniu przedmiotu lub substancji za produkt uboczny oraz decyzji o odmowie uznania przedmiotu lub substancji za produkt uboczny, na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2021 r. 779 i 784),
 4. d) decyzji dotyczących pozwoleń zintegrowanych na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2020 r. 1219, 1378, 1565, 2127 i 2338 oraz z 2021 r. poz. 802),
 5. e) zgłoszenia instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko, na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska;

6) korzystania z wód, w zakresie zgody wodnoprawnej wydawanej na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz.U. z 2021 r. poz. 624 i 784);

7) przebudowy lub remontu infrastruktury telekomunikacyjnej istniejącej w pasie drogowym drogi publicznej, lokalizowania infrastruktury telekomunikacyjnej w pasie drogowym drogi publicznej, udostępnienia przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu kanału technologicznego oraz zajęcia pasa drogowego drogi publicznej w celu umieszczenia w nim infrastruktury telekomunikacyjnej lub prowadzenia robót w tym pasie dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej, o których mowa w art. 38-40 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 470, 471, 1087 i 2338 oraz z 2021 r. poz. 54 i 720).

 

 Burmistrz Miasta Trzebini: Jarosław Okoczuk