Rozpoczęła się kolejna, XIX edycja Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne. Jego organizatorem jest Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Krakowie wspólnie z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Państwową Inspekcją Pracy, Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa.

KRUS
Patronat honorowy nad Konkursem sprawuje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda.

Jego celem jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwach rolnych oraz upowszechnianie wiedzy na temat zapobiegania wypadkom przy pracy rolniczej i rolniczym chorobom zawodowym. Uczestnikami mogą być wyłącznie gospodarstwa rolne prowadzące działalność rolniczą, których właścicielami są osoby pełnoletnie, a co najmniej jeden ze współwłaścicieli podlega ubezpieczeniu w KRUS. Szczegółowe informacje zawarte zostały w regulaminie, który dostępny jest we wszystkich Placówkach Terenowych i Oddziałach Regionalnych KRUS oraz na stronie internetowej Kasy www.krus.gov.pl.

(KRUS)