Każda osoba wnioskująca o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy zobligowana jest do posiadania dokumentów, potwierdzających datę przekroczenia granicy przez obywatela Ukrainy, na którego składa wniosek o refundację 40 zł.

 

 flaga U transparent

15 kwietnia 2022 roku weszła w życie nowelizacja ustawy z 12 marca 2022 o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (DZ.U. 2022 poz. 830). Jedna z wprowadzonych zmian dotyczy sposobu obliczania refundacji pobytu obywatela Ukrainy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zgodnie z art. 13 ust 1 „(…) świadczenie pieniężne może być przyznane nie dłużnej niż za okres 120 dni od dnia przybycia obywatela Ukrainy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (...).

W związku z powyższym, od 25 kwietnia wnioskujący o świadczenie zobligowani są do pokazania dokumentów, potwierdzających datę przekroczenia granicy przez obywatela Ukrainy.

Przypominamy, wnioski można składać osobiście na Dzienniku Podawczym Urzędu Miasta w Trzebini: ul. Marszałka Piłsudskiego 14 lub ul. Narutowicza 10 (pokój nr 1) w godzinach pracy urzędu lub poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą https://epuap.gov.pl/wps/portal.

We wniosku należy podać dane osobowe wnioskodawcy, liczbę osób, na które wnioskodawca chce uzyskać świadczenie oraz adres miejsca pobytu osób przyjętych do zakwaterowania. Wnioskodawca jest zobowiązany do złożenia oświadczenia, że zapewniono zakwaterowanie i wyżywienie przyjętej osobie i że nie zostało pobrane dodatkowe wynagrodzenie za wynajem czy inne świadczenie z tego tytułu. Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Świadczenie przysługuje każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy (któ-rzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związ-ku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa oraz obywateli Ukrainy posiadających Kartę Polaka, którzy wraz z najbliższą rodziną z powodu tych działań wojennych przybyli na terytorium RP), na jego wniosek.

Gmina może uzależnić przyznanie lub wypłatę świadczenia od weryfikacji warunków zakwate-rowania i wyżywienia. Wysokość świadczenia pieniężnego wynosi 40 zł na osobę dziennie.

Wzór wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia oby-watelom Ukrainy, zatwierdzonego przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji:

Wniosek_o_świadczenie_pieniężne_za_zapewnienie_zakwaterowania_i_wyżywienia_4.pdf.pdf