Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebini kontynuuje realizację programu pomocy w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu”.

zdjęcie poglądowe

Zdjęcie poglądowe

Program ma na celu zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży oraz dorosłym, zwłaszcza starszym, chorym, niepełnosprawnym i samotnym.

Jest dofinansowany z pieniędzy budżetu państwa w ramach dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gminy, tj. wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”. Budżet zadaniowy 13.1.2.6 - Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych.


W 2022 roku wysokość dofinansowania ze środków budżetu państwa wynosi: 397 358 zł,  a wielkość środków własnych ujętych w budżecie gminy Trzebinia to kwota 536 840 zł. Łączny koszt programu „Posiłek w szkole i w domu” w 2022 roku wynosi 934 198 zł.

W 2021 roku wysokość dofinansowania ze środków budżetu państwa wyniosła: 735 742 zł, środki własne na realizację programu to kwota 527 501,60 zł.
Łączny koszt programu „Posiłęk w szkole i w domu” w 2021 roku wyniósł 1 263 243, 60 zł.

Program osłonowy „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 został uchwalony 28 grudnia 2018 roku przez Radę Miasta Trzebini. Program jest konsekwencją uchwalonego przez Radę Ministrów wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023. Zastąpił on realizowany do 31 grudnia 2018 roku program" Pomoc państwa w zakresie dożywiania".

Godło

ADRESATAMI PROGRAMU SĄ:

1. dzieci do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
2. uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej,
3. osoby znajdujące się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, w szczególności osoby starsze, samotne, chore i niepełnosprawne.

ZASADY REALIZACJI PROGRAMU OSŁONOWEGO:

  1. Pomoc w ramach Programu mogą otrzymać osoby spełniające warunki otrzymania pomocy zgodnie z ustawą o pomocy społecznej oraz uchwałami Rady Miasta podjętymi na jej podstawie. Pomoc udzielana jest na podstawie decyzji administracyjnej po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego przez pracownika socjalnego za wyjątkiem pkt 4 niniejszych zasad.
  2. W ramach Programu przyznaje się osobie pomoc w formie: posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych (z zastrzeżeniem tylko jednej formy w danym okresie).
  3. W ramach programu udzielana jest przede wszystkim pomoc w formie gorącego posiłku, w szczególności dzieciom i młodzieży w przedszkolach i szkołach na terenie Gminy Trzebinia. Z tej formy pomocy mogą korzystać również osoby dorosłe znajdujące się w trudnej sytuacji, w szczególności osoby starsze, samotne, chore lub niepełnosprawne, pozbawione możliwości przygotowania gorącego posiłku.
  4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy uczeń albo dziecko zamieszkałe na terenie Gminy Trzebinia wyraża chęć zjedzenia posiłku, odpowiednio dyrektor szkoły lub przedszkola informuje Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebini o potrzebie udzielenia pomocy w formie posiłku. Przyznanie pomocy na wniosek dyrektora placówki nie wymaga przeprowadzenia wywiadu środowiskowego i wydania decyzji administracyjnej.
  5. Liczba dzieci i uczniów, którym udzielono pomocy zgodnie z pkt 4 niniejszych zasad nie może przekroczyć 20% liczby uczniów i dzieci otrzymujących posiłek w szkołach i przedszkolach na terenie Gminy Trzebinia w poprzednim miesiącu kalendarzowym, a w miesiącu wrześniu tej liczby z miesiąca czerwca.
  6. Świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności przyznawane jest w formie zasiłku celowego od miesiąca złożenia wniosku wraz z wymaganą dokumentacją.
  7. Wysokość zasiłku celowego stanowi iloczyn dziennej stawki zasiłku oraz ilości dni w miesiącu, na które przyznano świadczenie. 2022 roku stawka dzienna zasiłku wynosi 8,00 zł.
  8. W szczególnie uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość przyznania zasiłku celowego na zakup posiłku dla dziecka w szkole wg. obowiązującej stawki w danej szkole.
  9. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Gmina Trzebinia może zorganizować dowóz posiłków dla osób dorosłych objętych Programem osłonowym „Posiłek w szkole i w domu”.

 (OPS Trzebinia)