Od 1 grudnia mieszkańcy mogą składać wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego.

grafika dodatek elektryczny

Wnioski przyjmowane są do 1 lutego 2023 roku. Można je składać w wersji papierowej w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Kościuszki 50 oraz ul. Kościuszki 38 tel. 32 6110829 lub w wersji elektronicznej za pomocą Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej na adres skrytki odbiorczej: http://www.trzebinia.naszops.pl/elektroniczna-skrzynka-podawcza-e-puap.

Wniosek elektroniczny musi być podpisany podpisem elektronicznym lub uwierzytelniony z wykorzystaniem profilu zaufanego.

Wysokość dodatku elektrycznego została zróżnicowana w zależności od rocznego zużycia energii elektrycznej uprawnionego gospodarstwa domowego. W przypadku, gdy zużycie w 2021 r. nie przekraczało 5 MWh, kwota dodatku wynosi 1 000 zł. Jeżeli zużycie energii elektrycznej w gospodarstwie domowym w 2021 r. przekroczyło 5 MWh, wówczas kwota dodatku to 1 500 zł. Aby uzyskać dodatek elektryczny w podwyższonej kwocie, do wniosku należy dołączyć rozliczenie z przedsiębiorstwem energetycznym, potwierdzające zużycie energii elektrycznej w 2021 r. przekraczające 5 MWh. Kolejnym warunkiem koniecznym do otrzymania dodatku elektrycznego jest uzyskanie wpisu lub zgłoszenie źródła ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB).

Przyznanie dodatku elektrycznego nie wymaga wydania decyzji. Informacja o przyznaniu dodatku elektrycznego będzie przekazywana na wskazany przez wnioskodawcę adres poczty elektronicznej. Odmowa przyznania dodatku elektrycznego, uchylenie lub zmiana prawa do tego dodatku oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego dodatku elektrycznego wymagają wydania decyzji.

Dodatek elektryczny wypłaca się w terminie do dnia 31 marca 2023 r.