Nowa firma odbierająca odpady od mieszkańców, śmieciarki wyposażone w kamery, obowiązek opisania pojemników na bioodpady i odpady zmieszane, rezygnacja ze zbiórki opon i sprzętu elektronicznego sprzed domów, a w zamian odbiór na zgłoszenie oraz specjalne pojemniki na drobną elektronikę, które staną w kilku miejscach na terenie gmin Związku – to kilka nowości, jakie czekają nas od początku 2023 roku.

 

grafika

Nowy operator odbierający odpady

To pierwsza z nowości. Od 1 stycznia 2023 roku odpady komunalne z nieruchomości zamieszkałych oraz niezamieszkałych objętych systemem będzie odbierać firma Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „MIKI” z siedzibą w Krakowie.

Biuro prowadzone przez firmę odbierającą odpady będzie udzielało wyjaśnień i przyjmowało interwencje od poniedziałku do piątku w godz. od 7:00 do 15:00, pod nr tel. kontaktowy 532 694 870.

Reklamacje na ewentualne nieuwzględnienie interwencji będzie można złożyć do biura Związku w formie pisemnej (papierowej lub elektronicznej) w terminie do pięciu dni roboczych od zgłoszonej interwencji u operatora i nie później niż 21 dni od wystąpienia zdarzenia.

Elektronika i opony do PSZOK-ów lub na zgłoszenie

To nie była łatwa decyzja, jednak powtarzające się przypadki rozkradania części z wystawianych do odbioru sprzętów elektrycznych i elektronicznych oraz podrzucania zużytych opon przez osoby nieuprawnione i nieuczciwych przedsiębiorców zmusiły Związek do jej podjęcia. Od 1 stycznia 2023 roku zostaną zawieszone objazdowe zbiórki sprzętu elektrycznego oraz opon sprzed nieruchomości.

Jednak wychodząc naprzeciw potrzebom osób, które nie są w stanie samodzielnie dostarczyć tych odpadów do Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, Związek rozpoczął współpracę z firmą MB Recykling. To do niej mieszkańcy będą mogli zgłaszać potrzebę odbioru wielkogabarytowego sprzętu (np. lodówka, pralka) bezpośrednio z nieruchomości, a firma w ciągu 72 godzin od zgłoszenia przyjedzie pod wskazany adres i bez żadnych kosztów odbierze zużyty sprzęt.

Zgłoszenia w firmie MB Recykling będą przyjmowane pod nr tel. 572 102 102.

Kolejną nowością będą specjalne pojemniki na drobny zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz baterie. Staną one w kilku punktach na terenie gmin Chrzanów, Libiąż i Trzebinia.

Tak jak dotychczas zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny będzie można oddawać w PSZOK-ach bez żadnych dodatkowych opłat. A także – co gwarantują obowiązujące przepisy – w każdym sklepie, w którym kupujemy nowy sprzęt (sklep ma obowiązek odebrać i zająć się zagospodarowaniem starego). Natomiast wymieniając opony na nowe, zużyte powinno się zostawić w zakładzie świadczącym usługi w tym zakresie.

Dla mieszkańców nieruchomości jednorodzinnych ulegnie zmianie częstotliwość odbioru odpadów wielkogabarytowych sprzed nieruchomości – będą odbierane dwa razy do roku.

Podwyżka niższa niż zakładano, więcej zaoszczędzą kompostujący

Od 1 lutego 2023 r. będzie obowiązywać nowa stawka opłaty za odpady, tj. 35 zł od osoby. Z tego aż 31,61 zł stanowią koszty odbioru odpadów od mieszkańców i z PSZOK-ów, ich transport oraz koszt przekazania i zagospodarowania na składowisku, a także wydatki związane z prowadzeniem PSZOK-ów czy wyposażaniem nieruchomości w pojemniki lub worki na odpady segregowane do segregacji. Pozostałe 3,40 zł to koszty administracyjne obsługi systemu odbioru odpadów (łącznie z wynagrodzeniami pracowników, w tym obsługujących PSZOK-i) oraz działania związane z edukacją ekologiczną.

Więcej niż dotychczas zaoszczędzą osoby, które kompostują odpady bio i zielone we własnych przydomowych kompostownikach. Właściciele nieruchomości zamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej mogą skorzystać z ulgi za kompostowanie i obniżyć swoją miesięczna opłatę o 5 zł od każdego zadeklarowanego mieszkańca.

Ważne informacje dotyczące prawidłowego przygotowania odpadów do odbioru

Pojemniki do gromadzenia zmieszanych odpadów komunalnych oraz bioodpadów powstających na terenie nieruchomości zamieszkałych muszą być oznaczone numerem porządkowym nieruchomości, a w przypadku wystawiania pojemników przy innej ulicy również nazwą ulicy oraz numerem porządkowym nieruchomości, tak aby umożliwić przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne jednoznaczną identyfikację właściciela nieruchomości, który ten pojemnik wystawia. Gotowe naklejki na pojemniki z miejscem na ich opisanie oraz z materiałami edukacyjnymi zostaną dostarczone do każdej nieruchomości zamieszkałej w styczniu 2023 r. wraz z zawiadomieniem o zmianie stawki opłaty; ponadto będą również dostępne w Punkcie Obsługi prowadzonym przez Związek przy ul. Sokoła 30 w Chrzanowie oraz w każdym PSZOK-u.

Odpady komunalne należy zgromadzić w odpowiednich pojemnikach lub workach. Pojemniki nie mogą być uszkodzone (zgodnie z umową za uszkodzenie podczas odbierania odpadów odpowiadać będzie firma odbierająca), nie mogą być przeciążone (wg normy dla danego pojemnika), a ich zawartość nie może być ubita lub przymarznięta. W przypadku gdy nieruchomość nie jest wyposażona w sprawny technicznie pojemnik, właściciel nieruchomości jest zobowiązany go wymienić do końca 2022 r., a od stycznia 2023 r. wystawiać do odbioru wyłącznie sprawne pojemniki.

Pojemniki i worki z zebranymi odpadami muszą być wystawione przed wyznaczonym w harmonogramie terminem i godziną rozpoczęcia odbioru odpadów, przed własną nieruchomością. Należy je ustawiać w miejscu łatwo dostępnym dla śmieciarek, bez konieczności wchodzenia na teren posesji lub wjazdu na drogę prywatną. Pojemniki do gromadzenia odpadów muszą spełniać wymagania normy PN-EN 840:2013-05 (tzn. być przystosowane do grzebieniowych mechanizmów załadowczych). Niestosowanie się do powyższych zasad będzie skutkowało nieodebraniem odpadów, a interwencje lub reklamacje nie będą uwzględniane.

 (ZMGK w Chrzanowie)