Stowarzyszenie „Aglomeracja Chrzanowska” wraz z partnerskimi samorządami wchodzącymi w skład Stowarzyszenia, tj. gminami: Alwernia, Babice, Chrzanów, Libiąż i Trzebinia, zapraszają do udziału w konsultacjach społecznych projektu Strategii rozwoju ponadlokalnego oraz strategii ZIT Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Chrzanowa 2021-2027.

mapa powiatu z gminami podpisy
Działając zgodnie z zapisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372), w odniesieniu do art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2021 r., poz. 247 t.j.), została także podana do wiadomości informacja o wyłożeniu do wglądu projektu dokumentu: Strategia ZIT Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Chrzanowa 2021-2027 wraz z Prognozą Oddziaływania na środowisko.

Informacje znajdują się m.in. na stronie: https://trzebinia.pl/projekty-i-inwestycje/dokumenty-strategiczne-i-plany/9400-strategia-zit-aglomeracji-chrzanowskiej.

Z projektem dokumentu można zapoznać się poprzez strony internetowe lub w Urzędach Miejskich gmin tworzących stowarzyszenie w godzinach ich urzędowania oraz na spotkaniu publicznym, które odbędzie się 27 lutego 2023 r. o godz. 15:30 w sali konferencyjnej MOKSiR Chrzanów.

Zapraszamy do uczestnictwa, a tym samym zapewnienia reprezentacji ze strony Gminy Trzebinia na etapie przygotowania i konsultacji ww. dokumentów.

 

 Zadanie finansowane z udziałem środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014 – 2020

logotypy dofinansowanie strategia ZIT