Gmina Trzebinia zaprasza mieszkańców budynków wielorodzinnych, zainteresowanych wymianą źródła ogrzewania, do wypełnienia wstępnej deklaracji w ramach programu dotacyjnego „Ciepłe Mieszkanie”.

grafika ciepłe mieszkanie

Program realizowany jest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Jego beneficjentem końcowym jest osoba fizyczna, posiadająca tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym na terenie gminy Trzebinia oraz mająca uregulowany stan prawny w księdze wieczystej, zgodny ze stanem faktycznym.

O dofinansowanie nie może ubiegać się osoba fizyczna będąca najemcą lokalu z mieszkaniowego zasobu gminnego.

Warunkiem uczestnictwa w Programie jest:

  • demontaż wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe poniżej klasy 5, służące do ogrzewania lokalu mieszkalnego (nie wcześniej niż w dniu podpisania umowy z Gminą i nie później niż w dniu zakończenia planowanej inwestycji),
  • zawarcie z Gminą Trzebinia umowy o udzielenie dotacji w ramach programu „Ciepłe Mieszkanie”, przed przystąpieniem do planowanej inwestycji, tj. przed demontażem dotychczasowego źródła ciepła oraz przed zakupem i montażem planowanych urządzeń grzewczych i inwestycji służących poprawie efektywności energetycznej.

Program „Ciepłe Mieszkanie” obejmuje zakup i montaż urządzeń grzewczych: kotła gazowego kondensacyjnego, kotła na pellet drzewny o podwyższonym standardzie, ogrzewania elektrycznego, pompy ciepła powietrze/woda lub pompy ciepła powietrze/powietrze albo podłączenie lokalu do wspólnego efektywnego źródła ciepła.

W ramach Programu dodatkowo będzie możliwe dofinansowanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, wymiany okien i drzwi (pod warunkiem, że są to drzwi oddzielające lokal od przestrzeni nieogrzewanej lub środowiska zewnętrznego), wykonanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.
Intensywność dofinansowania uzależniona jest od dochodów beneficjenta lub osób w jego gospodarstwie domowym i ustalona została na poziomie:

  • podstawowym - do 35% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 17.500,00 zł na lokal mieszkalny,
  • podwyższonym - do 65% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 26.900,00 zł na lokal mieszkalny,
  • najwyższym - do 95% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 39.900,00 zł na lokal mieszkalny.

Deklarację należy złożyć w siedzibie Urzędu lub elektronicznie za pośrednictwem ePUAP, w terminie do dnia 28 kwietnia 2023 r.

Załącznik: Wstępna-deklaracja_uczestnictwa_w_programie_Ciepłe_Mieszkanie.docxWstępna_deklaracja.pdf

Szczegóły Programu pod linkiem: https://czystepowietrze.gov.pl/cieple-mieszkanie/