W dniu 29 maja 2013 roku (środa) w Dworze Zieleniewskich przy ul. Piłsudskiego 47a w Trzebini odbędzie się XXXVI sesja Rady Miasta Trzebini VI kadencji. Rozpoczęcie sesji zaplanowano o godz. 9.00.

Planowany porządek obrad:

I. Otwarcie sesji.


II. Rozpatrzenie zmian porządku obrad.


III. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:


1. Przejęcia zadania od Województwa Małopolskiego oraz udzielenia pomocy rzeczowej.


2. Dofinansowania z budżetu gminy Trzebinia kosztów budowy komisariatu Policji w Trzebini.


3. Zmian w uchwale budżetowej Gminy Trzebinia na rok 2013.


4. Zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2012-2027.


5. Wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów nr 1218/1 o pow. 0,0489 ha, obręb Trzebinia, stanowiącej własność Gminy Trzebinia – na nieruchomość oznaczoną w operacie ewidencji gruntów nr 1214/3 o pow. 0,0091 ha, nr 1214/2 o pow. 0,0052 ha, obręb Trzebinia, będącą własnością osoby fizycznej.


6. Wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości położonej w obrębie Trzebinia o numerach geodezyjnych 1813/1, 1217/4, 1216/7, 1216/5, 1215/3, 35/3, 36/7 i 1214/2 stanowiącej własność Gminy Trzebinia.


7. Finansowania z budżetu gminy Trzebinia kosztów godzin nadliczbowych policjantów z Komendy Powiatowej Policji w Chrzanowie na potrzeby programu „Bezpieczna Gmina Trzebinia”.


8. Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru Śródmieście – Południe w Trzebini.


9. Pomocy finansowej dla Województwa Małopolskiego.


10. Uchwalenia „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w energię cieplną, elektryczną, paliwa stałe i gazowe Gminy Trzebinia na lata 2012 – 2026”.


11. Wystąpienia gminy Trzebinia ze Stowarzyszenia Związku Gmin Jurajskich z siedzibą w Ogrodzieńcu.


12. Skargi na Burmistrza Miasta Trzebini.


13. Wyrażenia zgody na wykup na rzecz Gminy Trzebinia nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obrębu Dulowa numerem geodezyjnym 546 o pow. 0,6236 ha, stanowiącej własność osoby fizycznej.


14. Wyrażenia zgody na wykup na rzecz Gminy Trzebinia nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obrębu Trzebinia numerami geodezyjnymi: 1033/4 o pow. 0,0684 ha i 1034/4 o pow. 0,0047 ha, stanowiącej własność osób fizycznych.


15. Wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy oraz wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na okres 10 lat części nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Piła Kościelecka numerem geodezyjnym 141/20 o pow. około 0,0100 ha, będącej własnością Gminy Trzebinia.


16. Wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Trzebinia numerem geodezyjnym 191/390 stanowiącej własność Gminy Trzebinia.


17. Wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonych na terenie Gminy Trzebinia na rzecz dotychczasowych dzierżawców.


IV. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Burmistrza za okres między sesjami.


V. Sprawy bieżące i wniesione.


a) wystąpienia Przewodniczących Rad Osiedli i Sołtysów.


VI. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.


VII. Zapytania i wolne wnioski.


VIII. Zamknięcie sesji.


Przewodniczący
Rady Miasta Trzebini
Zdzisław Ścigaj

Zapraszamy mieszkańców Gminy Trzebinia do udziału w sesji

21.05.2013

(RS)