Zapraszamy na sesję Rady Miasta Trzebini VII kadencji, która odbędzie się w sali lustrzanej w Dworze Zieleniewskich w Trzebini (ul. Piłsudskiego 47a) w dniu 31 maja 2016 r. (wtorek)  o godz. 9.00.

 

Porządek obrad sesji Rady Miasta Trzebini przedstawia się następująco:

 

I. Otwarcie sesji.

II. Rozpatrzenie zmian porządku obrad.

III. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:

1. Pomocy finansowej dla Powiatu Chrzanowskiego

2. Pomocy finansowej dla Województwa Małopolskiego

3. Wyrażenia zgody na wykup na rzecz Gminy Trzebinia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w obrębie Trzebinia, będącej w użytkowaniu wieczystym Usług Komunalnych „TRZEBINIA” Sp. z. o.o. w Trzebini

4. Zmian w uchwale budżetowej Gminy Trzebinia na rok 2016

5. Zmian wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016-2025

6. Udzielenia dotacji celowej na zakup sprzętu i wyposażenia dla Ochotniczych Straży Pożarnych z gminy Trzebinia

7. Przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania obszaru Śródmieście – Centrum w Trzebini

8. Wyrażenia zgody na zrzeczenie się służebności gruntowej

9. Wyrażenia zgody na odpłatne obciążenie służebnością przejazdu i przechodu działki gminnej oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obrębu Trzebinia numerem geodezyjnym 2322/1 o pow. 0,1259 ha

10.Wyrażenia zgody na przyjęcie na rzecz Gminy Trzebinia darowizny nieruchomości oznaczonych w operacie ewidencji gruntów obrębu Dulowa numerami geodezyjnymi: 251/10 o pow.0,0724 ha i 251/13 o pow. 0,0199 ha, stanowiących współwłasność osób fizycznych

11.Wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonych na terenie Gminy Trzebinia na rzecz dotychczasowych dzierżawców

12. Sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Uchwale Nr XVII/205/VII/2016 Rady Miasta Trzebini z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie: sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Trzebinia

IV. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Burmistrza za okres między sesjami.

V. Sprawy bieżące i wniesione.

a) wystąpienia Przewodniczących Rad Osiedlowych i Sołtysów

VI. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

VII. Zapytania i wolne wnioski.

VIII. Zamknięcie sesji.