Zapraszamy na sesję Rady Miasta Trzebini VII kadencji, która odbędzie się w sali lustrzanej w Dworze Zieleniewskich w Trzebini (ul. Piłsudskiego 47a) w dniu 29 lipca 2016 r. (piątek)  o godz. 9.00.

Porządek obrad:

 

I. Otwarcie sesji.

II. Rozpatrzenie zmian porządku obrad.

III. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:

1. Udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Chrzanowskiemu na realizację zadania związanego z opracowaniem  kosztorysu inwestorskiego na rekultywację składowiska odpadów przy ulicy  J. Słowackiego w Trzebini.
2. Pomocy finansowej dla Powiatu Chrzanowskiego.
3. Udzielenia dotacji celowej na zakup lekkiego samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzebini.
4. Zmian w uchwale budżetowej Gminy Trzebinia na rok 2016.
5. Zmian wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016-2025.
6. Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Trzebinia.
7. Rozwiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą Usługi Komunalne „TRZEBINIA” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
8. Przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu po południowej stronie ul. Tuwima w Trzebini wraz z poszerzeniem obszaru w części południowej do ul. Armii Krajowej.
9. Wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym ograniczonym nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 158/62 o pow. 0,0064 ha, obręb Góry Luszowskie stanowiącej własność Gminy Trzebinia.
10. Wyrażenia zgody na przyjęcie na rzecz Gminy Trzebinia darowizny nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obrębu Bolęcin numerem geodezyjnym 217/35 o pow. 0,0437 ha, stanowiącej współwłasność osób fizycznych.
11. Wyrażenia zgody na przyjęcie na rzecz Gminy Trzebinia darowizny nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obrębu Trzebinia numerem geodezyjnym 526/1 o pow.0,0614 ha, stanowiącej własność Skarbu Państwa.
12. Wyrażenia zgody na wykup na rzecz Gminy Trzebinia nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Młoszowa numerem geodezyjnym 552/7 o pow. 0,0055 ha, stanowiącej własność osoby fizycznej.
13. Wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonych na terenie Gminy Trzebinia na rzecz dotychczasowych dzierżawców.

 

IV. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Burmistrza za okres między sesjami.


V. Rozpatrzenie sprawozdań z realizacji planów pracy Komisji Rady Miasta za I półrocze 2016 r.


VI. Informacja przedstawicieli Gminy z pracy w Związkach i Stowarzyszeniach.


VII. Sprawy bieżące i wniesione.

a) wystąpienia Przewodniczących Rad Osiedlowych i Sołtysów


VIII. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.


IX. Zapytania i wolne wnioski.


X. Zamknięcie sesji.

 

Zapraszamy mieszkańców na obrady.