Sesja Rady Miasta Trzebini VII kadencji odbędzie się w piątek 27 stycznia 2017 r. o godz. 9:00,  w sali lustrzanej w Dworze Zieleniewskich w Trzebini, ul. Marszałka Piłsudskiego 47a.

 

sesja

 

Porządek obrad sesji Rady Miasta Trzebini VII kadencji

przedstawia się następująco:

 

I.    Otwarcie sesji.

II.  Rozpatrzenie zmian porządku obrad.

III. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:

 

1. Wniesienia wkładów i objęcia w zamian udziałów w Towarzystwie Budownictwa Społecznego w Chrzanowie Sp. z o.o.

2. Wniesienia wkładów i objęcia w zamian udziałów w Towarzystwie Budownictwa Społecznego w Chrzanowie Sp. z o.o.

3. Zmian w uchwale budżetowej Gminy Trzebinia na rok 2017.

4. Zmian wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017- 2025.

5. Opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolach publicznych i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Trzebinia.

6. Uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Trzebinia.

7. Wyrażenia zgody na wykup na rzecz Gminy Trzebinia nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Bolęcin numerem geodezyjnym 160/20 o pow. 0,0087 ha, stanowiącej współwłasność osób fizycznych.

8. Wyrażenia zgody na wykup na rzecz Gminy Trzebinia nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Myślachowice numerem geodezyjnym 329/16 o pow. 0,0132 ha, stanowiącej współwłasność osób fizycznych.

9. Wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonych na terenie Gminy Trzebinia na rzecz dotychczasowych dzierżawców.

10. Interpretacji statutu sołectwa Młoszowa.

11. Odwołania dodatkowego przedstawiciela Gminy Trzebinia do Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” w Chrzanowie.

12. Powołania dodatkowego przedstawiciela Gminy Trzebinia do Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” w Chrzanowie.

13. Odwołania Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Trzebini.

14. Powołania Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Trzebini.

 

IV. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Burmistrza za okres między sesjami.

V. Zatwierdzenie rocznych planów pracy Komisji Rady na 2017 rok oraz sprawozdania
z pracy Komisji za II półrocze 2016 r.

VI. Sprawy bieżące i wniesione.

      a) wystąpienia Przewodniczących Rad Osiedlowych i Sołtysów

VII. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

VIII. Zapytania i wolne wnioski.

IXZamknięcie sesji.