W piątek 25.08.2017 r. w Dworze Zieleniewskich w Trzebini, Burmistrz Miasta Trzebini Adam Adamczyk wspólnie z Marszałkiem Województwa Małopolskiego Jackiem Krupą podpisali umowę gwarantującą dofinansowanie projektu.

 podpisanie umowy Chechło

 

Dzięki ponad 4,7 mln zł dofinansowaniu ze środków unijnych w ramach RPO WM 2014-2020, zbiornik wodny Chechło, jego przyrodniczy i krajobrazowy potencjał zostanie wykorzystany dla poprawy oferty rekreacyjnej i turystycznej skierowanej do mieszkańców i turystów. Realizacja projektu poprzez zorganizowane zagospodarowanie zbiornika przyczyni się do wzrostu zatrudnienia i wzmocnienia rozwoju gospodarczego regionu.

 

Koszt całego projektu „Ożywienie społeczno-gospodarcze zbiornika wodnego Chechło na terenie gmin Trzebinia i Chrzanów poprzez budowę i rozbudowę infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej” wynosi 8 000 000,00 zł, z czego ponad 4,7 mln zł stanowi dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

 

Inwestycja zlokalizowana jest w północnej, północno – zachodniej i południowo – zachodniej części zbiornika Chechło, wraz z sąsiadującymi obszarami zalesionymi, położonymi w całości na terenie gminy Trzebinia i Chrzanów, w powiecie chrzanowskim, w województwie małopolskim. Projekt będzie realizowany  w partnerstwie Gmin Trzebini i Chrzanowa, Starostwa Powiatowego w Chrzanowie oraz Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” w Chrzanowie.

 

Termin zakończenia inwestycji przewidziany jest na IV kwartał 2018 r.

 

Beneficjentem projektu (Liderem) jest gmina Trzebinia, odpowiedzialna za przygotowanie projektu i jego realizację.

Zgodnie z zawartą umową partnerską, partnerzy projektu przekazali Gminie Trzebinia prawa do dysponowania nieruchomościami na cele realizacji projektu, w tym na cele budowlane; zobowiązali się przekazać swoje wkłady własne w formie dotacji celowej oraz powierzyli wykonanie działań projektowych Liderowi – Gminie Trzebinia.

 

Przedmiotem projektu jest budowa i rozbudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w otoczeniu zbiornika Chechło. W wyniku realizacji projektu powstanie kąpielisko z tarasami, struktura widokowa Galena, dwa Żarobiwaki, boiska do gier zespołowych, pawilon spotkań, Ekoplatforma, a także sanitariaty, miejsca parkingowe i ciągi komunikacyjne.

 

Zastosowane rozwiązania architektoniczne charakteryzują się innowacyjnością dzięki subtelnemu połączeniu przemysłowej historii miast Trzebini i Chrzanowa. Tożsamość przemysłowa została odzwierciedlona w kolorystyce infrastruktury rekreacyjnej i komunikacyjnej zaprojektowanych w tonacji srebrnej, nawiązującej do galeny, w którą niegdyś zasobne były obie gminy i czerwonej odzwierciedlającej proces prażenia tego surowca. Specjalnie dla tego miejsca zaprojektowano m.in. strukturę widokową GALENA i ŻAROBIWAK. Takie podejście pozwoliło wykreować miejsce niepowtarzalne, zakorzenione w przemysłowych tradycjach obu gmin.

 

Na uwagę zasługuje koncepcja EKOPLATFORMY widokowej w kształcie spirali (nie schodów) na terenie gminy Chrzanów. Obiekt składa się z dwóch pomostów w kształcie koła połączonych ze sobą funkcjonalnie. Doskonałym pomysłem jest również budowa HANGARU na łodzie na terenie gminy Trzebinia. Letnią, a także posezonową atrakcją dla turystów (dzieci) będą bezpłatne szkolenia żeglarskie. Wartością dodaną tego typu wodnej rekreacji i atrakcji turystycznej będzie zwiększenie świadomości dzieci dotyczącej obcowania z wodą, a także element wychowawczy związany z przyzwyczajaniem dzieci do przestrzegania reguł i procedur, które w przypadku żeglarstwa są nieodzowne. Zatem poza atrakcją rekreacyjną szkolenia żeglarskie będą miały walor edukacyjny.

 

Realizacja projektu zagospodarowania otoczenia zbiornika Chechło przyczyni się do poprawy walorów estetycznych, środowiskowych i funkcjonalnych zbiornika, zachowania tożsamości, utworzenia nowych miejsc pracy i atrakcyjnej przestrzeni publicznej dedykowanej rozwojowi turystyki.