Zapraszamy do zapoznania się z porządkiem obrad sesji Rady Miasta Trzebini VII kadencji w dniu 28 września 2018 r., która odbędzie się o godz. 9.00 w sali lustrzanej w Dworze Zieleniewskich w Trzebini, ul. Marszałka Piłsudskiego 47a.

info herb 

Porządek obrad sesji: 

I. Otwarcie sesji.

II. Rozpatrzenie zmian porządku obrad.

III. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
1. Zmian w uchwale budżetowej Gminy Trzebinia na rok 2018.
2. Zmian wieloletniej prognozy finansowej.
3. Przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji na realizację zadania  „Współuczesnictwo w zakupie radiowozu oznakowanego dla KPP w Chrzanowie”.
4. Przyjęcia aktualizacji „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Trzebinia”
5. Uchwalenia „Aktualizacji Programu ochrony środowiska dla Gminy Trzebinia na lata 2018-2021 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2022-2025”
6. Wyrażenia zgody na posadowienie tablicy upamiętniającej pięciu więźniów poległych w czasie „Marszu Śmierci” w 1945 roku na cmentarzu żydowskim przy ul. Juliusza Słowackiego w Trzebini.
7. Zmian w Statucie Gminy Trzebinia.
8. Wykonania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.
9. Wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Trzebinia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonych w obrębach: Trzebinia, Trzebionka, Wodna i Siersza.
10. Wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym prawa użytkowania wieczystego działki oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obrębu Wodna gmina Trzebinia, numerem geodezyjnym 481/58 o pow.0,0092 ha,stanowiącej własność Skarbu Państwa - w użytkowaniu wieczystym Gminy Trzebinia.
11. Wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym prawa użytkowania wieczystego działki oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obrębu Wodna gmina Trzebinia, numerem geodezyjnym 481/59 o pow. 0,0072 ha, stanowiącej własność Skarbu Państwa - w użytkowaniu wieczystym  Gminy Trzebinia.
12. Wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargu ustnego nieograniczonego działki oznaczonej  w operacie ewidencji gruntów obr. Bolęcin numerem geodezyjnym 104/5 o pow. 0,0447 ha, stanowiącej własność Gminy Trzebinia.
13.Sprzedaży na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obr. Myślachowice gmina Trzebinia numerem geodezyjnym 1534/23 o pow. 0,0492 ha, zabudowanej budynkiem, stanowiącej własność Gminy Trzebinia.
14. Wyrażenia zgody na dokonanie zamiany działek oznaczonych w operacie ewidencji gruntów obręb Młoszowa gmina Trzebinia, numerami geodezyjnymi 620/24 o pow. 0,2932 ha, 620/84 o pow. 0,2977 ha, stanowiących własność Gminy Trzebinia- na działki oznaczone w operacie ewidencji gruntów obręb Młoszowa, gmina Trzebinia, numerami geodezyjnymi 620/694 o pow. 0,5573 ha, 620/695 o pow. 0,0162 ha, stanowiących własność osoby fizycznej.
15. Wyrażenia zgody na dokonanie zamiany działki oznaczonej w operacie ewidencji gruntów obręb Psary  numerem geodezyjnym 12/87 o pow. 0,0041 ha, stanowiącej własność Gminy Trzebinia- na działkę oznaczoną w operacie ewidencji gruntów obr. Psary numerem geodezyjnym, 634/1  o pow. 0,0005 ha, stanowiącą  własność osoby fizycznej.
16. Wyrażenia zgody na odpłatne obciążenie służebnością przejazdu i przechodu działek gminnych oznaczonych w operacie ewidencji gruntów obrębu Trzebionka numerami geodezyjnymi: 765/3 i 1923/6.
17.  Wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonych na terenie Gminy Trzebinia na rzecz dotychczasowych dzierżawców.
IV. Rozpatrzenie sprawozdania z realizacji uchwał Rady Miasta Trzebini za okres od 1 stycznia  2018 roku do 30 czerwca 2018 roku.
V.  Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Burmistrza za okres między sesjami.
VI. Sprawy bieżące i wniesione.

a) wystąpienia Przewodniczących Rad Osiedlowych i Sołtysów

VII. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

VIII. Zapytania i wolne wnioski.

IX. Zamknięcie sesji.