W ostatnim czasie na terenach leśnych Nadleśnictwa Chrzanów zaobserwowano wzmożoną aktywność związaną z wyrzucaniem odpadów, a w szczególności odpadów komunalnych i wielkogabarytowych (tj. meble, sprzęt AGD, materiały pochodzące z remontów budynków). Odpady wyrzucane są nie tylko do lasów, ale również do przydrożnych rowów i w inne mniej uczęszczane miejsca co wpływa znacząco na estetykę terenów zielonych oraz podnosi zagrożenie pożarowe obszarów leśnych.

dbam o srodowisko2019

 

Nadleśnictwo Chrzanów zwraca się do mieszkańców całego powiatu z apelem: „Nie zaśmiecajmy, nie zatruwajmy, nie niszczmy Naszego Wspólnego Dobra. Wspólnie dbajmy o ład i porządek w naszych miejscowościach, zapewnijmy sobie samym i przyszłym pokoleniom piękną i zadbaną przyrodę.

 

W ramach działającego systemu gospodarki, każdy mieszkaniec może oddać firmie odbierającej odpady komunalne dowolną ilość zmieszanych i segregowanych odpadów powstałych w gospodarstwie domowym. Związek Międzygminny „Gospodarka Komunalna” stał się właścicielem odpadów wytwarzanych na jego terenie i zapewnił ich odbiór i zagospodarowanie. Odpady zmieszane oraz segregowane jak również odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, baterie i akumulatory, sprzęt elektryczny i elektroniczny, odbierane są w terminach wynikających z harmonogramów ustalonych przez operatorów. W ramach opłaty z nieruchomości zamieszkałej odbierane są każde ilości wystawionych odpadów zmieszanych i segregowanych.

 

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Trzebini określa Uchwała Rady Miasta Trzebini Nr XXIII/283/VII/2016 z dnia 29 lipca 2016 roku.

 

Podczas rozkładu odpadów dochodzi do chemicznego i mikrobiologicznego zanieczyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych, zagrażając lokalnym ujęciom wody pitnej, nawet w bardzo oddalonych miejsc od dzikiego wysypiska.

 

Dzikie wysypiska zaburzają ekosystemy leśne oraz są potencjalnym źródłem zagrożenia epidemiologicznego. Ze względu na możliwość występowania w odpadach wielu chorobotwórczych szczepów bakterii oraz groźnych grzybów, miejscem żerowania owadów, gryzoni i ptaków mogących rozpowszechniać drobnoustroje, zagrożeniem dla środowiska, zdrowia i życia ludzi gdy trafiają tam odpady niebezpieczne, takie jak zużyte baterie i akumulatory.

 

Ile rozkładają się najpopularniejsze odpady, które produkujemy na co dzień? 2

butelka PET – od 100 do 1000 lat

torebka foliowa– ok. 100 – 400 lat

jednorazowa torba foliowa – 100–120 lat

karton po napoju – 10–30 lat

puszka po konserwie – 40–80 lat

puszka aluminiowa po napoju – 50–100 lat

opona samochodowa – 300–500 lat

papieros – niedopałek z filtrem rozkłada się przez około 2 lata, zaś bez filtra od 3 – 4 miesięcy

bilet – ok. 3 miesiące

zapałka - ok 6 miesięcy

guma do żucia – ok. 5 lat

jednorazowa zapalniczka – 100 lat

szklana butelka rozkłada się 4000 lat.